Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 121972 - TOP-10 ONET โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | เพิ่ม TOP3วิชาหลัง และค่าเฉลี่ยแต่ละวิชา      Sign in   


Topic 121972


Talk to the Mirror'

1258
TOP-10 ONET โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | เพิ่ม TOP3วิชาหลัง และค่าเฉลี่ยแต่ละวิชา

 

วิชาภาษาไทย

จิดาภา อมฤตชัชวาลย์
92
วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง
92
แวววดี วีรกิตติ
92
ฉมาพันธ์ คณาชัยวิรุจน์
91
ฐากูร กาญจโนภาศ
91
นราชัย สาคร
91
พีระ ส่งคุณธรรม
91
สิริกาญจน์ ศศิวิมลพันธุ์
91
กันยาณัฐ โชติชวาลรัตนกุล
90
กานต์ธิมา นันทศรุต
90
กิตติธัช ใจดี
90
จิระพงศ์ สงวนเจริญพงศ์
90
ชฎาพร ปิลไลย์
90
ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค
90
ณิชมน เอี่ยมตระกูล
90
ตวงพร เจษฎาพรชัย
90
ปภัสรา อัศวภาคย์
90
ปริญญา โลกโบว์
90
ปิ่นพลอย ศรีอภิรมย์
90
วรัญญา เสริมเกษมสิน
90
วัชพร จิระวิทยาบุญ
90
ศิวาภรณ์ สุรเนตินัย
90
อนิมมาล เล็กสวัสดิ์
90
เอื้อมเดือน จีรสันติ์พิชย์
90


วิชาสังคมศึกษา

รัญชน์ บรรเลงจิต
85
กันยาณัฐ โชติชวาลรัตนกุล
83
สิฐพงษ์ สุนทรสิต
83
ภาวนาพร โรจนวิจิตรกุล
82
ณิชมน เอี่ยมตระกูล
81
จุฑามาศ องค์ประกอบกุล
81
ปารมี กีรติวิทยานันท์
80
พชรพงศ์ ทรงทรัพย์กุล
80
กมลพรรณ สินชัยวนิชกุล
80
รัชญา อริยศักดิ์สกุล
79
สรรพ์พร บุญวงศ์
79
สุรศักดิ์ เดชะบูรณ์
79
คัมภีร์ อัมพลานุกูล
79

 

วิชาภาษาอังกฤษ

พงศ์นเรนทร์ จินเรือง
100
ณัฐนิช ปึงพิพัฒน์ตระกูล
98.57
ธรณชนก เอื้อไพโรจน์กิจ
97.14
พัทธ์ธีรา ฉลาดมานะกุล
97.14
อนิมมาล เล็กสวัสดิ์
95.71
ภคณัฏฐ์ เดชารัตนชาติ
95.71
พุทธธิดา เฉตวงษ์
95.71
อิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์
95.71
สุธีรา เอื้ออำนวยชัย
95.71
ปารมี กีรติวิทยานันท์
94.29
นันทนา ธรรมเทิดไท
94.29
ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์
94.29
ภัทรพล พนิตวรภูมิ
94.29
วรันธร วานิชถาวร
94.29
ศุภิสรา ถิ่นธารา
94.29
นิติพัฒน์ กุลาเลิศ
94.29
ณัฐธิดา ตันศิริคงคล
94.29
ญาณิน ทิพากร
94.29
ธนิตา อังกุรวานิช
94.29
ณัฐวรรณ อัจฉรานุวัฒน์
94.29
ศรา จงบัญญัติเจริญ
94.29
ปณิดา ค่ายกนกวงศ์
94.29
ปรินทร์ภัทร อังสุวรังษี
94.29
ศุภกร เอกบุตร
94.29
ตีรณา หิรัณยากร
94.29

 

คณิตศาสตร์

สุจิณณา หินทอง
100
สิรวิชญ์ กลวัชร
100
ปารมี กีรติวิทยานันท์
97.5
นิติพัฒน์ กุลาเลิศ
97.5
ดนิษฐ์ เลียวสุธามาศ
97.5
สุชาวดี บุญสว่าง
97.5
ชุณานุช แก้วสมนึก
97.5
พริมา โวหารสุชน
97.5
ณัฐสิทธิ์ ว่องวราวาณิชย์
97.5
ณัชชากร ขวัญขจรวงศ์
97.5
ภาวนาพร โรจนวิจิตรกุล
97.5
กิตติธัช ตันติธนวัฒน์
97.5
กิตติคุณ เรวัล
97.5
ชุติกานต์ วิชัยณรงค์
97.5
กรัณฑรัตน์ ครองสิริวัฒน์
97.5
มนินธ์ เสรีโรดม
97.5
นิศารัตน์ ดีประเสริฐกุล
97.5
ธัช อังวัฒนพานิช
97.5
คานัน สุขพระคุณ
97.5

 

 วิชาวิทยาศาสตร์

ณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร
91.25
ณัฐวดี เลิศธนธรรม
90
ทรงพล ตั้งจิตวิบูลย์กุล
90
รัญชน์ บรรเลงจิต
88.75
สมพล อาภรณ์วิรัตน์
88.75
หทัยชนก พึงเจริญพงศ์
88.75
นิติพัฒน์ กุลาเลิศ
87.5
พชรพงศ์ ทรงทรัพย์กุล
87.5
เมธาสิทธิ์ สุขสินธารานนท์
87.5
ณัฐ แย้มวงษ์
87.5

 


 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

อติยา บำเพ็ญบุญ
72
ภัทรพล เตชะสุวรรณา
70
จุฑา คูอนันต์กุล
70
อริศรา ศิริวิริยะกุล
70
ญาณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา
68
เจนกิจ กิจเจริญ
68
พาขวัญ กุลชุติสิน
68
กวินท์ รุจิขจรเดช
68
ณฐพร สุวรรณ
68
สิทธินนท์ กี่สุขพันธ์
68
วัชราภา พิชยวัฒน์
68
สกลนันธ์ ศรีรัตนประไพ
68

 


วิชาศิลปะ

ณัฐธิดา ตันศิริคงคล
71
พิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์
69
เจิดบุญญา ใจบุญ
69
เจติญา วงษ์เหลา
68
ธนัชพร โศภนคณาภรณ์
67
รินรดา บุษบาธร
67
พัชรินทร์ เงินทวีคูณ
67
ศรัณย์รส ลือขจร
67
กฤติกา สง่าแสง
66
สิฐพงษ์ สุนทรสิต
66

 

 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ณภัทร เดชะตุงคะ
70
ณิชา เวทย์วิทยวัฒนา
63.33
นฎาประไพ สุวรรณชัยรบ
63.33
กวิตา ฉัตรวัฒนาชัย
63.33
รัชญา อริยศักดิ์สกุล
63.33
โยษิตา หมื่นแก้ว
63.33
ณัฐนิช ปึงพิพัฒน์ตระกูล
63.33
ณัฐกฤต วานิชขจร
63.33
นิรัชพร วิจักษณบุญ
63.33
สุมนา ศรีพิทักษ์
63.33
พงศ์กรณ์ ลาภชีวะสิทธิ์
63.33

 

 คะแนนสูงสุดรวม 8วิชา

 

 

ณัฐวดี เลิศธนธรรม
611.86
ณัฐนิช ปึงพิพัฒน์ตระกูล
607.9
รัญชน์ บรรเลงจิต
603.99
พิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์
602.85
สิฐพงษ์ สุนทรสิต
602.46
กันยาณัฐ โชติชวาลรัตนกุล
602.11
ปารมี กีรติวิทยานันท์
598.71
จุฑามาศ องค์ประกอบกุล
596.89
รัชญา อริยศักดิ์สกุล
596.26
ธันยพร พุทธิศรี
595.82


เพิ่ม! คะแนนสูงสุดรวม 5 วิชา (ไทย+สังคม+อังกฤษ+คณิต+วิทย์)

รัญชน์ บรรเลงจิต

444.32

ปารมี กีรติวิทยานันท์

439.04

นิติพัฒน์ กุลาเลิศ

436.29

ณัฐวดี เลิศธนธรรม

435.86

สิฐพงษ์ สุนทรสิต

433.79

ภาวนาพร โรจนวิจิตรกุล

433.61

ชุณานุช แก้วสมนึก

433.57

กันยาณัฐ โชติชวาลรัตนกุล

432.11

ธันยพร พุทธิศรี

431.82

ณัฐนิช ปึงพิพัฒน์ตระกูล

431.57


เพิ่มพิเศษ !! คะแนนรวม เฉพาะ 3 วิชาหลัง !!!! (สุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน) o_O

ณภัทร เดชะตุงคะ

186

กฤติกา สง่าแสง

183.33

เจิดบุญญา ใจบุญ

182.33

พิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์

179.67

ณิชา เวทย์วิทยวัฒนา

179.33

นฎาประไพ สุวรรณชัยรบ

179.33

กิตติคุณ เรวัล

178

ณัฐนิช ปึงพิพัฒน์ตระกูล

176.33

หทัยชนก พึงเจริญพงศ์

176.33

ณัฐกฤต วานิชขจร

176.33


 
 ค่าเฉลี่ยแต่ละวิชา

 

ภาษาไทย 77.26
สังคม 59.13
ภาษาอังกฤษ 71.44
คณิตศาสตร์ 70.20
วิทย์ 55.85
สุขะ 50.7
9
ศิลปะ 47.59
การงาน 41.88


เฉลี่ย 8 วิชา 474.86 คิดเป็น 59.35%
เฉลี่ย 5 วิชา 332.05 คิดเป็น 66.41%
เฉลี่ย 3 วิชาหลัง 140.27 คิดเป็น 46.75
 

 
ขอบคุณข้อมูลจากงานแนะแนว และขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วย :)

 


วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11:59:43
123
 
Reply 21


good.goodlife

1
efa74757-299a-4f0a-a186-2d177db4bf56

พี่พลอย สงขลา เก่งจัง ติด top 10 วิชาการงานฯ ด้วยอะ

แล้ว top 10 ของประเทศ ต่างกันมาก มั๊ยอะ

อยากรู้จังนิ


วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 17:05:06

123