Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 128407 - เร่เข้ามา ! อันดับรายชื่อ "ภาษา-คณิต ต.อ.78"      Sign in   


Topic 128407


Fusulinid

8
เร่เข้ามา ! อันดับรายชื่อ "ภาษา-คณิต ต.อ.78"

 

  อันดับรายชื่อ "ภาษา-คณิต (ศิลป์คำนวณ) ต.อ.78"
 (ปีการศึกษา 2558)

                                                 โดย      อู๋(Sarun Intaralawan) ต.อ.75
                                                            มะเฟือง (Panthon Imemkamon) ต.อ.76
นุ (Nu Anupat) ต.อ.77

1 ด.ญ.  ณัฐณิชา สุขประวิทย์

2 ด.ญ.  ณัฏฐ์นรี วชิรพิเชฐ

3 น.ส.  ศิศิรา เตชะรุ่งเรืองวิทย์

4 น.ส.  พิชญ์สิณี ปฐมกุลมัย

5 น.ส.  เดือนกันยา สิงหปรีชา

6 น.ส.  สุธาสินี องค์ทองคำ

7 ด.ญ.  ปุณยนุช จุติสมุทร

8 ด.ญ.  รุ่งรวี พิพิธมงคลการ

9 น.ส.  หรรษา ติโลกะนาถ

10 น.ส.  พิมพ์ลภัส แก้วเนิน

11 น.ส.  จิศิรินทร์ พุ่มศิริ

12 น.ส.  ธัญวรัตม์ งามวงศ์สกลเลิศ

13 นาย  พิชญพงษ์ เลาพงษ์สิต

14 น.ส.  วิรัมภา วรรณรุ่งฤดี

15 ด.ญ.  ศุภิสรา ฉันททิพย์ญาณ

16 ด.ญ.  พิชารัช สุทธานุกูล

17 น.ส.  จณิสตา ฐิติภูมิเดชา

18 นาย  ธนภัทร ทรัพย์สมบูรณ์

19 น.ส.  อัญธิกา กองทรัพย์สกุล

20 น.ส.  ธัญชนก พฤฒิสถาพร

21 นาย  ภูวิชญ์ บูรณตระกูล

22 น.ส.  พิมพ์พัชฌา หอวิจิตร

23 น.ส.  เกวลิน รัตนสุวรรณชาติ

24 น.ส.  รวิพิมพ์ ถนอมศักดิ์ยุทธ

25 น.ส.  ชัญญา ชาญยุทธกร

26 น.ส.  ปวันพัชร หิญชีระนันทน์

27 น.ส.  ปิยาพัชร คเนจร ณ อยุธยา

28 น.ส.  ธัญจิรา บุญยะศิริโชค

29 ด.ญ.  ณัฐวรา จันทรมัสการ

30 น.ส.  ชุติมน คงไพศาลโสภณ

31 นาย  ปุณยพัฒน์ ธนะสมบูรณ์

32 น.ส.  สุทธิดา วิภูภิญโญ

33 น.ส.  พิมพ์รชา เชาวน์ชวานิล

34 ด.ญ.  ภัทรภร กาญจนกุลดำรง

35 นาย  กฤติน จิตตภัทราภรณ์

36 ด.ญ.  ชัญญานุช   สุธีรยงประเสริฐ

37 ด.ญ.  แพรวา อุดมเลิศสกุล

38 ด.ญ.  สลิล ฐานิสโร

39 นาย  ศุภณัฐ ชัยวิเศษวิทยา

40 ด.ญ.  ณัฐญา จารุเวคิน

41 น.ส.  ไอริณ ฉิมพลิกานนท์

42 น.ส.  ณัฐพร พยุงศักดิ์

43 ด.ญ.  จีรลักษณ์ พวงจำปี

44 น.ส.  จิราวัน ล่ำซำ

45 ด.ญ.  นนลณีย์ เมธีสุทธิวงศ์

46 น.ส.  กมลชนก เอื้อวัฒนา

47 น.ส.  อติกานต์ อุดมศรีโยธิน

48 ด.ญ.  สิราวรรณ แซ่ลี้

49 น.ส.  ปิณฑิรา พานิชเจริญดี

50 ด.ญ.  ธรธร สวาสดิ์ธรรม

51 น.ส.  ณัฏฐ์ธมน จันทร์จิรดา

52 น.ส.  ศุภกานต์ วิสุทธิอารีย์รักษ์

53 นาย  กฤตวัฒน์ ตั้งสถิรภักดี

54 น.ส.  น้ำฝน ศรีสุวรรณ์

55 น.ส.  โชติรสา วณิชฤทธา

56 น.ส.  กนกพร สายวัฒน์

57 ด.ญ.  จิณณพัต ธรรมานุธรรม

58 ด.ญ.  เพ็ญวรรณ บุญแย้ม

59 ด.ญ.  อนินทิตา เอี่ยมดีงามเลิศ

60 ด.ญ.  ปุณยภา อภิญญานันท์

61 ด.ญ.  มัทวัน ต้นนาจารย์

62 น.ส.  ธันยชนก ลีวรวัฒน์

63 ด.ญ.  พิมพ์นรี นุชกลาง

64 น.ส.  อรรยา ตั้งรัตนโชติกุล

65 ด.ญ.  อวิกา ลีโทชวลิต

66 น.ส.  เธียรทิพย์ วงศ์ลังกา

67 น.ส.  พิมพ์พิชชา ศิวโรรสกุล

68 น.ส.  สุธินี รักทอง

69 น.ส.  ธีราพร เล้าโสภาภิรมย์

70 น.ส.  ปริม มุ่งประสิทธิชัย

71 น.ส.  พิชญา วงศ์สว่าง

72 น.ส.  สิริกร ไพศาลพยัคฆ์

73 น.ส.  พรพิชชา ศิลานันท์

74 น.ส.  พิชามญย์ บุญยิ่ง

75 น.ส.  กชกร ตันสกุล

76 ด.ช.  วุฒิภพ สิงห์ทวีศักดิ์

77 นาย  ภาณุวิชญ์ จันทร์ศรี

78 ด.ญ.  พิมพ์ดาว เผือกพูลผล

79 นาย  โชติวิทย์ นาคบุญช่วย

80 น.ส.  ปุณิกา ดาโสม

81 ด.ญ.  สุพิชา พานิชยะมนตรี

82 น.ส.  นุชจิรา กัว

83 ด.ญ.  เอมิกา สุนทรศารทูล

84 นาย  นิธิกร ปุณณลิมปกุล

85 น.ส.  ณฎา หาญทวีวงศา

86 ด.ญ.  นภสร เจริญสุขใส

87 น.ส.  วิชชุประภา ศักดิ์พิสิษฐ์

88 น.ส.  ศศิกานต์ เทพสุวรรณ์

89 ด.ญ.  ปณิดา  สกุลวีระ

90 ด.ญ.  ธนัชกานต์ ตรีลักษณวิลัย

91 นาย  ติณณ์ณพล โชติพัชรโรจน์

92 น.ส.  ปทิตตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

93 น.ส.  มินตรา พีรวรสกุล

94 ด.ช.  อาเนช อุดมสมหวัง

95 น.ส.  ธณิญา บุญแต่ง

96 น.ส.  มณีวรรณ ธุวะนุติ

97 นาย  นิธินันท์ ปิยะศิริพงศ์

98 ด.ช.  ณภัทร จันทร์ผล

99 ด.ญ.  อรวรา โพธารส

100 ด.ญ.  สรินธน์ ศิริชัยสกุล

101 น.ส.  พรรษชล สงวนพงษ์

102 น.ส.  แทนตา ศิริพร ณ ราชสีมา

103 น.ส.  สุพิชญา บุญญาภากร

104 ด.ญ.  จินต์ภาณี ศรีวุฒิชาญ

105 นาย  ณภัทร จันทรานุกูล

106 นาย  ปณัยกร ชุติดาราลักษณ์

107 นาย  ไชโย ผดุงศิลป์

108 นาย  ธิติวุฒิ โสมมูล

109 ด.ญ.  จิตตานันทิ์ เจริญกิจณรงค์

110 น.ส.  ณิชาภัทร เตชะกิจขจร

 

 


วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 20:43:01