Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 128409 - มาแล้ว!! อันดับรายชื่อ "ศิลป์ภาษา ต.อ.78" (รวมทุกภาษา)      Sign in   


Topic 128409


Fusulinid

8
มาแล้ว!! อันดับรายชื่อ "ศิลป์ภาษา ต.อ.78" (รวมทุกภาษา)

 

 อันดับรายชื่อ "ศิลป์-ภาษา ต.อ.78" (ปีการศึกษา 2558)
   โดย...        อู๋(Sarun Intaralawan) ต.อ.75
          มะเฟือง(Panthon Imemkamon) ต.อ.76
อิน(Inthuorn Ratchatasettakul)ต.อ.76
นุ (Nu Anupat) ต.อ.77
เคน(Kanin Nilprapa) ต.อ.77

ศิลป์-ฝรั่งเศส
1 น.ส.  ธัญภัค สายเจริญ
2 ด.ญ.  นภสร จุ้ยสำราญ
3 น.ส.  ธาราทร วรรณลา
4 น.ส.  ชลิตา จั่นประดับ
5 น.ส.  พัชรมณฑ์  เจริญชัย
6 น.ส.  อรรถวดี ศรีบำรุง
7 น.ส.  สลิสา วัชราภัย
8 น.ส.  ปิยอร วัยวุฒิ
9 น.ส.  ณิชาพร นานานุกูล
10 ด.ช.  สรกฤช เวียงวิเศษ
11 น.ส.  รณิดา สุรเมธี
12 น.ส.  นิชดา พูลเพชร
13 น.ส.  พัฒน์ธาดา เลติกุล
14 นาย  ชัชชล ฤทธิขันธ์
15 ด.ญ.  จิตตะวัน บัวเนียม
16 น.ส.  ศศิศรา ตรีถาวร
17 น.ส.  พรรณรังสี ประดิษฐ์ธรรม
18 นาย  จิรัสย์ ก้องลัดดา
19 ด.ญ.  ศริญญา สุขเจริญ
20 น.ส.  วรพรรณ มรกต
21 นาย  ธารมีน สุทธิอาคาร
22 นาย  ณัฏฐ์ทฤนห์ ศิริวงศ์
23 ด.ญ.  พิมแพรว ทองศรีคำ
24 ด.ญ.  พิชญา ชั้นบุญใส
25 น.ส.  ชนิดาภา อรชร
26 ด.ญ.  ชนกกนก ทองเบญจมาศ
27 น.ส.  ณัฐวลัย นิสากรสิทธิ์
28 น.ส.  วินวพรรณ บุญชูส่ง
29 นาย  อธิพัฒน์ ดอกจันทน์
30 ด.ญ.  ญาณิศา เจริญเนติศาสตร์
31 น.ส.  มนัสนันท์ หมัดนุช
32 น.ส.  ปาลิกา ดวงแก้ว
33 น.ส.  ปุณมนัส พรเลิศวิวัฒน์
34 น.ส.  สนิตา ศรมณี
35 น.ส.  พรนภัส สุพรรณดี
36 น.ส.  ณัฐธิดา กรัณยากรณ์
37 นาย  ภาณุพล หมั่นกิจ
38 น.ส.  ชัญญานุช ไกรศรีพันธุ์
39 น.ส.  สิริจารีย์ ตระกูลทอง
40 น.ส.  ชลลดา เฉลิมไพโรจน์
41 นาย  ชยณัฐ แสนสุภา
42 ด.ญ.  พิชภา  ดวงมณฑา
43 ด.ญ.  จรัสลักษณ์ มินนี่ ตระกูลยิ่งยง
44 ด.ช.  ณภัทร วัฒนวโรดม
45 นาย  โอมอินทร์  สุวรรณฉลวย
46 นาย  ชยุตม์ อิทธิวรรณพงศ์
47 ด.ญ.  รักชนก ช่วยเหลือ
48 ด.ญ.  ฐนิชญา สายนิยม
49 ด.ญ.  ปาณิสรา ประถมกรึก
50 น.ส.  พัทรสิรา ศุกระรงคะ
51 น.ส.  พาณิภัค บุญนาค
52 นาย  กิตติยศ สุขพลัม
53 น.ส.  กุลภัสสร์ ไชยวงศ์สุริย
54 น.ส.  ณภัสกร ศรีสุข
55 น.ส.  ทิชากร วิชัยกิจ
56 ด.ญ.  นริศชา จักรพัชรกุล
57 นาย  วรเดช จำรัสฉาย
58 ด.ญ.  ปานหทัย  ศรีแก้ว
59 ด.ญ.  พัทธภรณ์ สิโรตม์พิพัฒ
60 ด.ญ.  วรัชยา ฉัตรศุภกุล
61 ด.ญ.  ภทรมน เศรษฐสนิท
62 ด.ญ.  ณิชารีย์ ฑีฆาอุตมากร
63 น.ส.  พิมพ์ชนก สุภพินิจ
64 ด.ญ.  ณัฐขวัญ จินา
65 น.ส.  ณัฐชยา ไชยะเดชะ
ศิลป์-ญี่ปุ่น
1 น.ส.  เกศิรินทร์  ภคเศรษฐการ
2 น.ส.  วัศยา สำราญทรัพย์
3 ด.ญ.  อันนา ศรีกิจกุล
4 ด.ญ.  รัตนพัฒน์  กิจบำรุงสาสน์
5 ด.ญ.  ปารมี ขำเพ็ง
6 น.ส.  ลักษณารีย์ วัฒนสุทธิ์
7 ด.ญ.  พิชญาภา เพิงมาก
8 ด.ญ.  พณิชสรณ์  ชยันตธีระศิลป์
9 น.ส.  สิตานัน เบ็ญจศิริวรรณ
10 น.ส.  นพสร เอกวงศ์สกุล
11 ด.ญ.  ณัชชา ลิมปพัฒนะ
12 น.ส.  ศศิรมณ ยงปรีชาเลิศ
13 น.ส.  เอ็มม่า โรส แอทมัน
14 น.ส.  ธวัลหทัย ไมตรีจิต
15 น.ส.  วรินทร์ เลิศล้ำยิ่ง
16 น.ส.  ปภัสวรรณ เกตุแก้ว
17 ด.ญ.  ณิชกานต์ พานิชเกษม
18 นาย  ภูมิรพี ออตยะกุล
19 นาย  ณัฐนนท์ เจริญชัย
20 น.ส.  ศริญญา พนมวัน ณ อยุธยา
21 น.ส.  กรวีร์ ภูวัฒนเศรษฐ
22 น.ส.  นันตา ธาราธาร
23 น.ส.  ชนาเนตร สิญจนาคม
24 น.ส.  ภวรัญชน์ วีระวุฒิพล
25 น.ส.  โปรดปราน กระบวนรัตน์
26 ด.ญ.  กัญจนพรรษ พิทักษ์กิจรณกร
27 ด.ญ.  ธิดารัตน์ ติวัฒนเจริญผล
28 ด.ญ.  เข็มทิศ  คำศรีจันทร์
29 ด.ญ.  ปวีรา งามมงคลวงศ์
30 น.ส.  กรพินธุ์ ผ่องอำไพ
31 น.ส.  โคร์รีน โอโร๊ค
32 นาย  ดนพ ลีนุกูล
33 ด.ช.  พนธกร ศุภวาทิน
34 น.ส.  ปกกมล มากุลสวัสดิ์อุดม
35 น.ส.  สิริกร พรอนงค์
36 ด.ญ.  ชนันรัตน์  เตชะเศรษฐ์
37 ด.ญ.  สกายวรรณ์ นันธนินร์
38 ด.ญ.  ภัทรณัฐ พงษ์ชัยไกรกิติ
39 ด.ญ.  รดา มณีอินทร์
40 ด.ญ.  ชมทิศา วิชาธีรสกุล
41 ด.ญ.  ภัทร์วดี ลี้พ้นทุกข์
42 นาย  สรวิศ เรืองวิชา
43 ด.ญ.  ทิพนภา ลิมป์สานนท์
44 นาย  ชวิน ธนังทอง
45 น.ส.  รัตวรรณ  สินธวัชต์
46 น.ส.  ปรินทร  มูสาลี
47 น.ส.  ลัลนา ธนวชิราธร
48 น.ส.  เกณิกา โสภาหัสดร
49 น.ส.  ชุติมณฑน์ จิรพงศานานุรักษ์
50 น.ส.  อริสา รุจรวิวงศ์
51 น.ส.  วนัสนันท์ อินพาเพียร
52 น.ส.  ชนนิกานต์ ต่อสิริกุลชัย
53 นาย  ปิยะพัฒน์ นุชนารถ
54 ด.ญ.  อภิชญา  ฉกาจธรรม
55 ด.ญ.  ญาณินท์ จตุรัตนชัยพร
56 นาย  อิทธิกร บุญเมือง
57 ด.ญ.  อันดามัน ธราภพ
58 นาย  พชร รามศิริ
59 น.ส.  ชญานิน ชุณหวรากรณ์
60 ด.ญ.  วริศรา จันแก้ว
ศิลป์-เยอรมัน
1 น.ส.  สุชญา รุ้งระวีวรรณ
2 ด.ญ.  สิรภัทร จงวัฒนาบุญ
3 ด.ญ.  ศิรดา เจียมศิริกาญจน์
4 ด.ญ.  รวิพราว ปรัชญานุสรณ์
5 น.ส.  จิรฐา หล่อบุญเรือง
6 ด.ญ.  ศศศิกัญจน์ กลิ่นโสภณ
7 น.ส.  ณัชชา หงษ์ทอง
8 น.ส.  ณภัทรารัตน์ นราสันติพงศ์
9 น.ส.  ปิยาพัชร ยิ้มน้อย
10 น.ส.  รมณา รวมก้อนทอง
11 น.ส.  ปทิตตา พุทธวรพัฒนา
12 น.ส.  วริศราภรณ์ พงษ์สุวรรณ
13 น.ส.  ณิชปราง  ตินทุกะสิริ
14 น.ส.  มนภัทร ทัสสโร
15 นาย  รนล กิตติบาล
16 น.ส.  อังศุวีร์ แซ่เอี๊ยว
17 น.ส.  เพ็ญพิชชา เลิศชัยพร
18 น.ส.  ทรรศน์พร พูนผล
19 น.ส.  กัญญภา เดชคง
20 น.ส.  นวินดา จันทร์มาลี
21 น.ส.  ชลภัส พรสวรรค์วงศ์
22 น.ส.  ศิรดา ตันทอง
23 ด.ช.  อนวัทย์ แสงกิตติไพบูลย์
24 ด.ช.  สร้างสรรค์ ศรีสวัสดิ์
25 ด.ญ.  โชติภา พุ่มไพจิตร
26 น.ส.  เปมิกา บุญปาสาณ
27 นาย  ณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู
28 นาย  ภาริศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
29 น.ส.  พิชชากร สำราญอินทร์
30 ด.ญ.  วิชญา ภาณุพัฒนกุล
31 น.ส.  ฌัลลิกา เจตน์มงคลรัตน์   
32 ด.ญ.  กังสดาล ประสพศิริ
33 ด.ช.  นภเศรษฐ์ ผลจันทร์
34 น.ส.  มนฤญช์ สรรพวัฒน์
35 น.ส.  ปภาณิน อำนวยกิจวณิชย์
36 น.ส.  ณิชาภา เขียวสุทธิ
37 น.ส.  ศิว์ศิรา กิจมณี
38 ด.ญ.  นวินดา ตามไท
39 น.ส.  ศุภิกา รุ้งระวีวรรณ
40 น.ส.  สลิลรดา ประชานิมิตชัย
41 ด.ญ.  รินรดา สากิยลักษณ์
42 ด.ญ.  ภัณทิรา ลิ้มมีโชคชัย
43 ด.ญ.  ณัชชา แก้วมีแสง
44 น.ส.  อริสา ช่วยอุปการ
45 ด.ญ.  สุทธิดา คันทะพรม
46 น.ส.  จิดาภา เพียรยิ่ง
47 ด.ญ.  สุพิชญา สุนทรธรรม
48 ด.ช.  ชยณัฏฐ์ สกุลชีพวัฒนา
49 ด.ญ.  มะลิ สุขรื่น
50 นาย  นวพล ถาวรวัฒนผล
51 น.ส.  กมลกร เบื้องสูง
52 น.ส.  ญาตาวี แสงสุขเอี่ยม
53 ด.ช.  ธนวิชญ์ วนาสุขพันธ์
54 น.ส.  อิสราภรณ์ ใจสมุทร
55 น.ส.  ศุภวรรณ วิเศษรจนา
56 น.ส.  สุทธิกานต์ แซ่จู
57 ด.ญ.  อภิสรา คงถาวร
58 นาย  กิตติ์ณิพัทธ์ บุญญธรรมกุล
59 น.ส.  อริสา พรหมพันใจ
60 นาย  สิปปกร รัตนวงศ์
ศิลป์-สเปน
1 น.ส.  ขวัญข้าว วงศ์พินิจวโรดม
2 น.ส.  กันต์ฤทัย ธุระกิจเสรี
3 ด.ญ.  วีรินทร์ บุษบรรณ
4 น.ส.  ศุภิสรา ศิริญาติ
5 นาย  ชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์
6 ด.ญ.  พลอย อักษรวงศ์
7 น.ส.  ปัญจ์ลักษณ์ ภักดีวิจิตร
8 น.ส.  ณัฐจิรา วิริยะบุศย์
9 ด.ช.  ดิฐวัต งามกนก
10 น.ส.  นพภัสสร ลีปายะคุณ
11 น.ส.  แทนจันทร์ สุคนธปฏิภาค
12 ด.ญ.  ณภัทร บัณธุรุ่งเรือง
13 นาย  เศรษฐสรร เรียบร้อยกมน
14 น.ส.  กานดา ชัยสาครสมุทร
15 น.ส.  พิมพ์จิต พึ่งพานิช
16 น.ส.  นวรัตน์ คาร์บันดา
17 น.ส.  ณิชาภัทร  ไพโรจน์ธนชัย
18 น.ส.  อัญชิสา คำภู
19 น.ส.  ขัตติยา สุวรรณเวโช
20 น.ส.  ชาแนล แย้มรักษา
21 ด.ญ.  พรรณรัตน์ เหล่าเวชประสิทธิ์
22 นาย  ชาโน่ ซาราเมลล่า
23 นาย  พรรษิษฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง
24 น.ส.  อาภาภัทร เครือวณิชธรรม
25 ด.ญ.  มนทิยา แซ่อึ้ง

ศิลป์-จีน
1 น.ส.  ญาดา ผุดผ่อง
2 น.ส.  พลอยชมพู สุพะศิลป์
3 น.ส.  ธัญธร อัศวฤกษ์วิสูตร
4 ด.ญ.  ชิดชนก  เซี่ย
5 น.ส.  พัชรพร อิทธิผลชัย
6 ด.ญ.  แพรพิไล พูลผลอำนวย
7 น.ส.  รตา อภิรัชชัยกุล
8 ด.ญ.  นิรัชกร ศรีทองอินทร์
9 น.ส.  วรดา กฤตยาเกียรติกุล
10 น.ส.  กชรัตน์ เทพพันธ์กุลงาม
11 น.ส.  สุปรียา ตะบูนพงศ์
12 น.ส.  ปุณมนัส บูรณะพาณิชย์กิจ
13 ด.ญ.  ธมลวรรณ ว่องไวยุทธ์
14 ด.ญ.  พิรดา บำเพ็ญวัฒนา
15 น.ส.  อธินันท์ อรรคคำ
16 ด.ญ.  วรพรรณ เพชรวิโรจน์ชัย
17 ด.ญ.  ธัญภิชญา หนูห้อง
18 ด.ช.  สกลภัทร รุจิรวณิช
19 น.ส.  ทักษพร วิริยะศักดากุล
20 ด.ญ.  วิภัสรา ชีพสฤษดิพงศ์
21 ด.ญ.  อัจฉริยา คำจวง
22 น.ส.  ธนพร ก้องท้องสมุทร
23 นาย  สืบศักดิ์ สาตราภัย
24 น.ส.  ชนัญชิดา ชูเชื้อ
25 น.ส.  ฑิคัมพร สระทองทม
26 น.ส.  พิมพ์ ภักดีกิจเจริญ
27 ด.ช.  ธนิตนาท ภาคอุทัย
28 น.ส.  เอนด้า อลีนา ปรียอซูซีลอ
29 น.ส.  นิธินันท์ อารีย์สกุลไกร
30 น.ส.  ชลกนก เบญจลักษณพร
31 ด.ญ.  ปทิตตา มาประเสริฐ
32 ด.ช.  ณัฐพงษ์ ลาภผลทวียิ่ง
33 น.ส.  ธีรนันท์ มั่นน้อย
34 ด.ญ.  ชิษณุชา ชุนเชาวฤทธิ์
35 นาย  ชินกฤต วงษ์จันดี
36 ด.ญ.  ชัชนิศฐ์ ธัญญประดิษฐ์
37 น.ส.  ปิ่นวลี กบิลพิเชษฐ
38 ด.ญ.  สิตานัน จันทร์ทอง
39 น.ส.  ปิยภัทร ฝ่ายจะตุรัส
40 นาย  สัภยา เพิ่มผล


วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 20:12:03