Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 45559 - ขอสำนวน หรือ คำคมแบบ Eng      Sign in   


Topic 45559


มาซาโอะ
ขอสำนวน หรือ คำคมแบบ Eng

 

ขอสำนวน หรือ คำคมแบบ อังกฤษ แปลไทยด้วยนะฮะ

ได้โปรด

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เวลา 22:44:00
 
Reply 1


77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

i f y o u c a n '' t b e f a m o u s , b e i n f a m o u s .
ถ้ า ทำ ใ ห้ ชื่ อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดั ง ไ ม่ ไ ด้ - ก็ ใ ห้ มั น ฉ า ว โ ฉ่ ไ ป เ ล ย ดี ก ว่ า

t h e y s a y t h a t l i f e i s t i t f o r t a t . a n d t h a t '' s t h e w a y i l i v e . s o , i d e s e r v e a l o t o f t a t f o r w h a t i '' v e g o t t o g i v e .
เ ข า ว่ า กั น ว่ า ชี วิ ต มั น ต้ อ ง ห มุ ไ ป ไ ก่ ม า แ ล ะ นั่ น เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ฉั น ฉ ะ นั้ น ฉั น จึ ง ค ว ร ไ ด้ รั บ ข อ ง ม า ก ๆ เ พื่ อ แ ล ก กั ย สิ่ ง ที่ ฉั น จ ะ ต อ บ ก ลั บ ไ ป

y o u c a n l i k e t h e l i f e y o u '' r e l i v i n g . y o u c a n l i v e t h e l i f e y o u l i k e .
คุ ณ ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ที่ จ ะ พ อ ใ จ กั บ ชี วิ ต ที่ คุ ณ เ ป็ น อ ยู่ นี้ ห รื อ เ ลื อ ก ที่ จ ะ ใ ช้ ชี วิ ต ต า ม แ บ บ ที่ คุ ณ พ อ ใ จ ไ ด้

c h i c a g o
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เวลา 23:23:00

Reply 2


win
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

absence make heart grow fondler

การจากกันจะทำให้รักกันมากขึ้น(ไม่รู้ว่าจิงเปล่า)

a man with honour always keep his word

ลูกผู้ชายที่มีเกียรติมักจะรักษาคำพูดตัวเอง(อันนี้อะจิงแท้แน่นอน)


วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เวลา 01:10:00

Reply 3


SoFa
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

you laugh at me because i am different. but i laugh at you because you are normal.

คุณหัวเราะเยาะเย้ยผมเพราะว่าผมต่างจากคุณ  แต่ผมหัวเราะเยาะคุณเพราะคุณมันธรรมดา

 


วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เวลา 19:04:00

Reply 4


euclid
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

"every great idea looks crazy at first"

 
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เวลา 19:56:00