Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 71157 - ระเบียบการรับตรงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      Sign in   


Topic 71157


eVerLasTinGs # RA013
ระเบียบการรับตรงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(รหัสหลักสูตร 01)1. ประเภทและจำนวนการรับนักศึกษา

รับนักศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลดังนี้

1.1 โควตาทั่วไป
60 คน

1.2 โควตาวิทยาเขต/พื้นที่

(1) 4 จังหวัดภาคตะวันตก
3 คน

(2) จังหวัดนครสวรรค์
3 คน

(3) จังหวัดอำนาจเจริญ
1 คน

(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
2 คน

หมายเหตุ นอกจากการรับตรงดังกล่าวข้างต้น คณะฯยังรับนักศึกษาตามระบบ/โครงการอื่นๆ ดังนี้

· โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ 1 คน ดีเด่นด้านกีฬา 1 คน

(การสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตรง)

· โครงการของกระทรวงมหาดไทย รับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1
คน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

· ระบบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอบผ่านระบบเอ็นทรานซ์) จำนวน
60 คน2. คุณสมบัติทั่วไป

มีคุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด3. คุณสมบัติการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะ

3.1 ผู้สมัครโควตาทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย และคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย
เพื่อเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้

(2) ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสาขาวิชาชีพ

(3) ต้องมีคะแนนสอบวิชาหลัก 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดือนตุลาคม
2547 และได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยต้องสมัครเข้าสอบและเมื่อได้รับผลการสอบแล้ว
ให้จัดส่งสำเนาใบคะแนนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ไปที่

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2547 และระบุที่มุมล่างด้านขวาของซองว่า “ผลคะแนนเอ็นทรานซ์”

3.2 ผู้สมัครโควตาวิทยาเขต/พื้นที่ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย และคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย
เพื่อเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้

(2) ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสาขาวิชาชีพ

4. การสอบวิชาสามัญ

สอบวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดสอบในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ได้แก่

รหัสวิชา 01 เคมี 02 ฟิสิกส์ 03 ภาษาอังกฤษ
04 ภาษาไทย

05 คณิตศาสตร์ 1 06 ชีววิทยา 07 สังคมศึกษา

ค่าสมัครสอบวิชาสามัญ 500 บาท5. การสอบวิชาเฉพาะ

คณะฯจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบประเภทโควตาทั่วไป จำนวน 120 คน
ตามลำดับคะแนนรวมของวิชาสามัญซึ่งจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยกับคะแนนวิชาหลักที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกา
รอุดมศึกษาเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 ในสัดส่วนน้ำหนักคะแนนที่เท่ากัน เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะ

สำหรับผู้สมัครประเภทโควตาวิทยาเขต/พื้นที่
คณะฯจะให้สิทธิ์ผู้ที่ได้คะแนนรวมวิชาสามัญที่มหาวิทยาลัยจัดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามลำดับคะแนนรวม
จำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่จะรับสำหรับแต่ละวิทยาเขต/พื้นที่ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะ

ประกาศรายชื่อประมาณวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2547 โดยเรียงลำดับตามเลขรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ

การสอบวิชาเฉพาะ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการอ่าน จับใจความ และเขียนเรียบเรียง

ส่วนที่ 2 ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับภาษาไทยในการฟัง จับใจความ และเขียนเรียบเรียง

ส่วนที่ 3 ความสามารถและทักษะทางตัวเลข

ส่วนที่ 4 ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล

ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 500 บาท

หมายเหตุ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะ สั่งพิมพ์ใบสมัครการสอบวิชาเฉพาะจากเว็บไซท์
www.rama.mahidol.ac.th ส่งใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาทเป็นดร๊าฟ สั่งจ่าย
“คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” และส่งไปที่

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ถือวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

(2) กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ ประมาณวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ.2548 ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

6. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและสุขภาพจิต และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

6.1 คณะฯจะประกาศผลผู้สอบวิชาเฉพาะได้คะแนนสูงสุดจำนวน 80 คน สำหรับโควตาทั่วไป
และจำนวนสองเท่าของจำนวนการรับสำหรับโควตาวิทยาเขต/พื้นที่แต่ละแห่ง เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
โดยจะประกาศรายชื่อเรียงลำดับตามเลขรหัสประจำตัวสอบ ประมาณวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548
ที่งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดอาจขอฟังผลการสอบได้ทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

6.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและสุขภาพจิต วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2548

ผู้ไม่ลงนามยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาหรือไม่มาสอบตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ค่าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย 500 บาท7. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่มีปัญหาในการสอบสัมภาษณ์
ตรวจร่างกายและสุขภาพจิต ตามคะแนนรวมดังนี้

· โควตาทั่วไป ให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้คะแนนรวมวิชาสามัญที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
(น้ำหนักคะแนนร้อยละ 30) วิชาหลักที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสอบ (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 30)
และวิชาเฉพาะ (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 40) สูงสุดจำนวน 60 คนแรก

· โควตาวิทยาเขต/พื้นที่ ให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้คะแนนรวมวิชาสามัญที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
(น้ำหนักคะแนนร้อยละ 60) และวิชาเฉพาะ (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 40)
สูงสุดตามจำนวนรับของโควตาแต่ละวิทยาเขต/พื้นที่

ประกาศผลประมาณวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25488. การลงทะเบียนเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดภายหลัง ผู้ไม่มาลงทะเบียนเข้าศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์9. ข้อมูลหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดใน www.rama.mahidol.ac.th10. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ : 02-2011734-6 , 02-2012268 , 02-2011053 โทรสาร : 02-2011289

e-mail : rmocr@mahidol.ac.th website : www.rama.mahidol.ac.th

 

น้องๆที่สนใจก้อขยันๆหน่อยละกันน้า ปีนี้ทั้งหมอจุฬา หมอศิริราช หมอรามา รับตรงเพียบเรย เกณฑ์การคัดก้อยากใช่ย่อย น้องคนไหนตั้งใจจริงพี่ก้อขออวยพรให้สมหวังละกันน้า

พวกพี่รอน้องๆมาเป็นน้องอยู่นะคะ tu 64

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เวลา 20:58:00