Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 74655 - ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องรางวัลวันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๔๗      Sign in   


Topic 74655


อ.บก.
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องรางวัลวันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๔๗

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องรางวัลวันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เวลา 09:21:00
12
 
Reply 1


อ.บก.
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

(สำเนา)

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เรื่อง         รางวัลวันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๔๗

---------------------

                                เนื่องในวันเกียรติยศ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้พิจารณามอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ และที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ดังนี้

นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์

          คณะกรรมการนักเรียน ได้แก่

๑.             นางสาวสาริน                             อุตมพิมล                   เลขานุการ

๒.           นางสาวประภาพร        ภิญโญภูษาฤกษ์                          ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.           นางสาวทรรศนีย์                          ชาติเมธากุล                               สาราณียากร

๔.           นางสาวอร่ามลักษณ์     สันตติวงศ์ไชย                            ประชาสัมพันธ์

๕.           นางสาวฐิติยา                              สุขุปัญญารักษ์                            ปฏิคมและสวัสดิการ

๖.            นายเมธานนท์                             ประภากร                  กรรมการกลาง

๗.           นางสาวสุภัสสา                           เลิศล้ำ                                       กรรมการกลาง

๘.           นางสาวอาภากร                           ซึงถาวร                                     กรรมการกลาง

๙.            นายนทธัญ                  แสงไชย                                    กรรมการกลาง

๑๐.         นายเวสารัช                 เขียวขจี                                     บันเทิงและการแสดง

๑๑.         นางสาวปวลี                                อินทรสมพงศ์                             ประธาน aic

๑๒.       นางสาวจุฑาภรณ์         วรเดชมงคล                               ประธานตึก ๘

๑๓.       นายวรุฬห์                    วงศ์สินอุดม                               ประธานตึก ๙

๑๔.       นายขจรยศ                   อินทรกุล                    ประธานตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ

๑๕.       นายบรรพต                  นครน้อย                    ประธานตึก ๕๕ ปี

๑๖.        นายกิตติศักดิ์                                กวีกิจมณี                   ประธานตึก ๖๐ ปี

ประธานชมรมได้แก่

๑.             นางสาวรวิวรรณ                         ว่องวาณิช  ประธานชมรมภาษาอังกฤษ

๒.           นายชีวา                                     มอร์โรว์                     ประธานชมรมภาษาญี่ปุ่น

๓.           นางสาวพณาวรรณ      จันทร์โถ    ประธานชมรมห้องสมุด

๔.           นายปราการ                                ตอวิเชียร   ประธานชมรมวาทศิลป์

๕.           นางสาวชาลินี                              ลีลานุภาพ  ประธานชมรมดุริยางค์

๖.            นางสาวเบญจวรรณ     ฉาวเกียรติ ประธานชมรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขฯ

๗.           นายภากร                   ภิรมย์ขาว  ประธานชมรมเพาะพันธุ์ไม้

๘.           นางสาวภาณิณี                            ช่วยศิริ                      ประธานชมรมสหกรณ์

๙.            นางสาวสกาวกานต์     จีนาภักดิ์    ประธานชมรมเพื่อนเพื่อเพื่อน

๑๐.         นางสาวชลธิชา                            อมรรัตนชัยกุล            ประธานชมรมการ์ตูน

๑๑.         นายปิยวุฒิ                  กรีฑาภิรมย์                ประธานชมรมวรรณศิลป์ ต.อ.

๑๒.       นางสาวทิพย์วิมล         สาลีกุล                      ประธานผู้บำเพ็ญประโยชน์

๑๓.       นางสาวมณฑกานต์      สุวรรณทรรภ             ประธานชมรมนิเทศศิลป์

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการซึ่งโรงเรียนแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ ๒๗๑/๒๕๔๗ กำหนดไว้ คือ

ก.         ประเภทที่ ๑ คือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนให้เข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะต่างๆ ในระดับนานาชาติ จะได้รับโล่เกียรติยศ

ข.        ประเภทที่ ๒ คือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะต่างๆ ในระดับประเทศ(มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดต่างๆ) ผู้ได้รับรางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ และรางวัลที่ ๓ จะได้รับโล่เกียรติยศ

ค.        ประเภทที่ ๓ คือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะต่างๆ ในที่ไม่ใช่ระดับประเทศ ผู้ได้รับรางวัลที่ ๑ จะได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลที่ ๒ และรางวัลที่ ๓ จะได้รับเกียรติบัตร

นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

๑.             นายนิธิ                                           รุ่งธนาภิรมย์             

-          ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน international young mathematich’ convention ณ ประเทศอินเดีย

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคณิตศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒.           นายธีรวุฒิ                                       วรรณะพาหุณ

-          ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน international young mathematich’ convention ณ ประเทศอินเดีย

๓.           นายธนวิต                                       แซ่ซือ      

-          ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน international young mathematich’ convention ณ ประเทศอินเดีย

๔.           นางสาวนวลพรรณ           ตั้งถาวร    

-          ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ apec ณ สาธารณรัฐเกาหลี

๕.           นายชานนท์                     ศรพิพัฒน์พงศ์            

-          ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ apec ณ สาธารณรัฐเกาหลี

๖.            นางสาวอิสรีย์                  สิรินิธิภัทร์

-          ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ apec ณ สาธารณรัฐเกาหลี

๗.           นางสาวสุธิดา                  แต้มบุญเลิศชัย           

-          ผู้แทนประเทศไทยไปร่วมกิจกรรม asean ณ ประเทศอินโดนีเซีย

-          รางวัลชนะเลิศรอบที่ ๓ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๘.           รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน

              นางสาวทอแสง                             ชโยวรรณ

              นางสาววรรณวิรัช                         วิรัชนิภาวรรณ

                      นางสาวอนุช                 ดุรงค์พันธ์ 

                      นางสาวสมัญญา                           จิตกรีสร   

                      นายณัฏฐชัย                 สุวจิตตานนท์            

                      นายศุภชัย                    เมิดไธสง  

                      นายคณิต                                      เกียรติวิบูลย์วณิชย์     

                      นายณัฐพล                   อัตถทิพพหลคุณ         

                      นางสาวพันตรี                               เกิดโชค    

                      นางสาวหทัยรัตน์                          เจริญกุลวณิชย์           

                      นางสาวสุกัญญา                            ไทเตชะวัฒน์             

๙.            นายกองลาภ                    ทินกร ณ อยุธยา        

-          รางวัลที่ ๑ การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษา ฝรั่งเศส

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันเขียนและอ่านบทสนทนาเป็นภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

๑๐.         นางสาวนลินา                  ภูพรวิวัฒน์

-          รางวัลที่ ๑ การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์ คณิต

๑๑.         นายสิขรรณ                     วรรธนะสาร              

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์

๑๒.       นายธนัทธร                      กาญจนพิศาล            

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์

๑๓.       นางสาวหทัยชนก                              พ่วงใส     

-          สอบคัดเลือกได้รับทุนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

๑๔.       นางสาวแพรวนภา                            ผลอวยพร 

-          นักกีฬากอล์ฟทีมชาติ

๑๕.       นายธนะวัต                      อุดมศาสตร์พร           

-          นักกีฬากอล์ฟ

๑๖.        นายสีหเชษฐ์                    สายฝน     

-          นักกีฬากอล์ฟ

๑๗.       นางสาวเพ็ญนภา                              พูลสวัสดิ์  

-          นักกีฬากอล์ฟทีมชาติ

๑๘.       นายเอกพล                       สกุลพลไพศาล          

-          นักกีฬากอล์ฟ

๑๙.        นางสาววริทธิยา                               สง่าอารีย์กูล              

-          นักกีฬากอล์ฟ

๒๐.       นางสาวโชติณัฏฐ์                             จิวสุวรรณ

-          นักกีฬาว่ายน้ำ

๒๑.       นางสาวจิณฏวรรณ                           กลัดประสิทธิ์            

-          นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ

๒๒.     นางสาวมาลินี                  วัชรโยธิน 

-          นักกีฬาว่ายน้ำ

๒๓.     นางสาวชัญญา                  ปัญญากำพล              

-          นักกีฬาว่ายน้ำ

๒๔.     นางสาวนิดา                     เตชะกฤตธีรนันท์       

-          นักกีฬาว่ายน้ำ

๒๕.     นางสาวปัณณิกา                               ปราชญ์โกสินทร์        

-          นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ

๒๖.      นายปองพล                      คำสมาน   

-          นักกีฬาเทนนิส

๒๗.     นายบุญญฤทธิ์                  กังวานวณิชย์            

-          นักกีฬาเทนนิส

๒๘.     นายณฐวิช                                        ลิขิตกำจร  

-          นักกีฬาเทนนิส

๒๙.      นายณภัทร                                       เทียนธวัช 

-          นักกีฬาเทนนิส

๓๐.       นายลพบุรี                                        นาทะสิริ   


วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เวลา 09:23:00

Reply 2


อ.บก.
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

-          นักกีฬาเทนนิส

๓๑.       นายณธฤษภ์                     ธรรมรสโสภณ          

-          นักกีฬาฟุตบอล

๓๒.     นางสาวณัฐวดี                  ฉายศิริ     

-          นักกีฬาแบดมินตัน

๓๓.      นายภูมิพัฒน์                    ผลอวยพร 

-          นักกีฬากอล์ฟ

๓๔.      นางสาวสุดชีวิต                                กิจไกรลาศ

-          นักกีฬาฟันดาบทีมชาติ

๓๕.      นางสาวอาภาวรรณ                           สังข์ศิริ     

-          นักกีฬาเทนนิส

๓๖.       นางสาวสิรีธร                   ถนอมสิงห์

-          นักกีฬาเทนนิส

๓๗.      นางสาวกชกร                   สาโรจน์จิตติ             

-          นักกีฬาเทนนิส

๓๘.      นายจิรภัทร์                      เต็มวุฒิโรจน์             

-          นักกีฬาเทนนิส

๓๙.       นายวรภัทร                      อธิรัตน์ปัญญา            

-          นักกีฬาเทนนิส

๔๐.       รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน 6th asian symphonic band competition

นางสาวพลอยไพลิน       มนต์ปาริชาติ             

นางสาวสิริพรรณ                            ณรงค์ฤทธิ์ธำรง         

นางสาวอภิสรา                              จินตบัญญัติ               

นายฐิปวัจถ์                    เตียตระกูล

นายพีระพัฒน์                 สังข์สุนทร

นายภาคภูมิ                   ผิวคำ       

นายวุฒิโชค                    รวีเรืองรอง

นางสาวศุภกาญจน์                         เลิศกิ่งกาญจนา          

นายกอบพงศ์                  พลับจ่าง   

นายตฤท                                        รักศักดิ์สกุล               

นายพนด                                       ชินพิพัฒน์ 

นายภวิษณุ์                    ผดุงศักดิ์สวัสดิ์           

นางสาวโศรยา                               เพฑูรย์สิทธิชัย           

นายวิธวินห์                   โตเกียรติรุ่งเรือง         

นายรัฐพล                                      แจ้งวัน     

นายอู่ธนา                                      สุระดะนัย 

นายอิทธิชัย                    โคจรธนากิจ              

นางสาวเบญจวรรณ        มุ่งรักษาธรรม            

นายคัมภีร์                                      เจริญสุข   

นายวงศกร                     ทรรทรานนท์             

นางสาวสุวภัทร                              กิตติบัญชากุล            

นางสาวกะรัตเพชร                          คะนึงเพียร

นางสาวนุชรินทร์                            กอปรสิริโชค             

นายชัยศิริ                                      หฤหรรษ์เริงร่า           

นางสาวกฤตยา                               ช่างประดับ               

นายฐณวัฒน์                  อรตัน       

นายนนธวัช                   ธนะไพรินทร์

นางสาวมณฑลี                              สุทธิธรรม 

นางสาวรัชพร                 ชัยวุฒิพงษ์

นายธารา                                       สุวรรณวงศ์               

นางสาววิภาลัย                              งามสาย   

นางสาวหทัยทิพย์                           เสน่ห์ดุษฎี

นางสาวพักตร์ศิริ                             แทนแสงทอง            

นางสาวฐิติชญา                              พูนศรีทวีทรัพย์          

นายกอทอง                    ทองแถม ณ อยุธยา    

นายชัยมงคล                  วิริยะสัจจาภรณ์        

นายวีกิจ                                        บุญธรรม  

นางสาวแกมมณี                             ใหม่เจริญนุกูล           

นางสาวธิติกาญจน์                          กาญจนฉัตร              

นายชุติชัย                                      สูงสมสกุล

นายตะวัน                                      โชลิตกุล   

นางสาวตวันรัตน์                            มีวงศ์อุโฆษ              

นายสุรสิทธิ์                   มั่นคงสกุลกิจ            

นายวรฑา                                      กุลเกียรติประวัติ        

นายอัมรินทร์                  โกมลภิส  

นายอัศนี                                        ยุทธศักดิ์   

นางสาววริฐินันม์                            คูณทรัพย์สิน

๔๑.       นางสาวนันทิมา                                ไพศาล     

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันต่อโมเดลเพื่อคัดผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ เมืองฮ่องกง

๔๒.     นายพชร                                           ชัยเพชร  

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันต่อโมเดลเพื่อคัดผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ เมืองฮ่องกง

๔๓.      นางสาวทรรศนีย์                               ชาติเมธากุล              

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันต่อโมเดลเพื่อคัดผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ เมืองฮ่องกง

๔๔.      นายปิยะวุฒิ                     กรีฑาภิรมย์               

-          รางวัลเชิดชูเกียรติ ยุวกวีดีเด่นจัดโดยสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอนแปด จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๔๕.      นางสาวรติรส                   รังสีพิสุทธิ์

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ

๔๖.       นางสาวสุญญาตา                             เมี้ยนละม้าย             

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความในโครงการชวนอ่านหนังสือ

๔๗.      นางสาวกัญญา                 เสียงลิ่วลือ

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรียงความ จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคณิตศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๔๘.      นางสาวพรพรหม                              โรจนกีรติกานต์          

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ จัดโดยสภาการศึกษาแห่งชาติ

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพเนื่องในวันวิสาขบูชา จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเรียงความ จัดโดยรัฐสภา

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเรียงความ จัดโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเรียงความ จัดโดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

-          รางวัลที่ ๓ การประกวดเรียงความ จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๔๙.       นายธนา                                          กมลอาภา 

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ จัดโดยบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด

๕๐.       นายวรากร                                       กุลาเลิศ    

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาที จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

๕๑.       นางสาวอังศุสร                 อภิราชกมล               

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาที จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

๕๒.     นายเวสารัช                      เขียวขจี    

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาที จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

๕๓.      นางสาวอรศิริ                   ลี้ศัตรูพาล 

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาไทย

๕๔.      นางสาวชมชนัท                                ทับเจริญ   

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาไทย

๕๕.      นายเวสารัช                      เขียวขจี    

-          รางวัลดีเด่น การประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันรพี จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕๖.       นายอัสรอฟ                      ศาสนกุล   

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕๗.      นางสาวอิศรา                   งามศรัทธา

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕๘.      นายอภิวัฒน์                     เกรียงวัฒนากุล          

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๕๙.       นายกรพงศ์                      พงศ์มรกต 

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๖๐.        นายปวริศร์                      ตระกูลฮุน 

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๖๑.        นายธนวัฒน์                     เหลืองสุขฤกษ์           

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต

๖๒.      นายปริญญา                     โอวาทฬารฬร            

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖๓.       นายภัคพงศ์                      จิระรัตนานนท์           

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖๔.       นายภัทรกิจ                      วสันต์เสรีกุล             

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖๕.       นายจิรภาส                      ปอแก้ว     

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เวลา 09:23:00

Reply 3


อ.บก.
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

๖๖.        นายยลรวี                                        ปิยะคมน์  

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

๖๗.       นายพิสิษฐ์พล                  จิรพงศานานุรักษ์       

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๖๘.       นายสิทธิโชค                    ประจวบธัญชาติ        

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมี จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖๙.        นางสาวมัทนา                 ศาสนกุล

-          รางวัลที่ ๑ สายศิลป์ การแข่งขันขัน entrance quiz 2004 ระดับประเทศ

๗๐.       นางสาวชุติมา                  วงศ์พิกุลศาล

-          รางวัลที่ ๑ สายศิลป์ การแข่งขันขัน entrance quiz 2004 ระดับประเทศ

๗๑.       นางสาวภาวิกา                 ธรรมกามี

-          รางวัลที่ ๓ สายศิลป์ การแข่งขันขัน entrance quiz 2004 ระดับประเทศ

๗๒.     นายพงศ์พิสุทธิ์                 วงศ์วีรสิน

-          รางวัลที่ ๓ สายศิลป์ การแข่งขันขัน entrance quiz 2004 ระดับประเทศ

๗๓.      นายภาสวิช                      ศรียานงค์

-          รางวัลที่ ๒ สายวิทย์ การแข่งขันขัน entrance quiz 2004 ระดับประเทศ

๗๔.      นายธนธรรศ                    บำเพ็ญบุญ

-          รางวัลที่ ๒ สายวิทย์ การแข่งขันขัน entrance quiz 2004 ระดับประเทศ

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันมหิดล จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

๗๕.      นางสาวพิชชาพร                              กันตชูเวสศิริ              

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

๗๖.       นางสาววริษฐา                                สืบพันธ์วงษ์              

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๗๗.      นางสาวกิตติประภา          จิวะสันติการ             

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๗๘.      นางสาวชนนิกานต์                            เชิดหิรัญกร

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเล่านิทาน จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๗๙.       นางสาวพิมพ์ภัสสร          เนติโพธิ์    

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

๘๐.       นายจิรพัฒน์                     สุตตะปัญญา             

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

๘๑.       นางสาวจุฑาธิป                                ผดุงโยธี    

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

๘๒.     นางสาวจัญจลา                 จิระกิจจา  

-          รางวัลชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘๓.      นางสาวณัฐสิกานต์                           หงส์ทอง   

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันเขียนและอ่านบทความเป็นภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

๘๔.      นางสาวพริมา                   เริงรณอาษา              

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

๘๕.      นางสาวฉัทชนันท์                             ด้วงคำจันทร์             

-          รางวัลยอดเยี่ยม การขับร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกวดร้องเพลง โครงการ “hutch kara o-kid school challenge 2004”

๘๖.       นางสาวรงรวี                   ฉันทวานิช

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันเขียนและอ่านบทสนทนาเป็นภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

๘๗.      นางสาวชุตินันท์                               รงคะอำพันธุ์             

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันเขียนและอ่านบทสนทนาเป็นภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

๘๘.      นางสาวจิรญา                   บุญญเศรษฐ์              

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันเขียนและอ่านบทสนทนาเป็นภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

๘๙.       นายภวิศ                                          ธีรพงศ์     

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันเขียนและอ่านบทสนทนาเป็นภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

๙๐.        นางสาวดวงฤทัย                              ดำรงจักษ์  

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันแห่งประเทศไทย

๙๑.        นางสาวสุภาวีร์                                สุวปรีชาภาส             

-          รางวัลที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันแห่งประเทศไทย

๙๒.      รางวัลยอดเยี่ยม การขับร้องเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

นางสาวกัญญาพร                           สมมีชัย    

นางสาวณัฏฐินี                               จารุวิจิตร์  

นางสาวณัฐธิตา                              วงศ์พรหม 

นางสาวผกาศิริ                               ทิบุญ        

นางสาววธู                    อัตตวิชญ์  

นางสาววรัชนันท์                            มีถาวร     

นางสาวสุวพิชชา                            สินุธก      

นางสาวเจิมทอง                             ยอดอาวุธ 

นางสาวปรัชญานี                            ไชยงาม

นางสาวพิมปวีณ์                            คูรัตน์ชัชวาล             

นางสาววิลาวรรณ                          คชรณ      

นายณัฐวัชร์                   มุตตามระ 

นางสาวขวัญธิดา                            เจียรมาศ  

นางสาวลักษณารีย์                          ประเสริฐสม             

นางสาวธัญลักษณ์                          บุญประสิทธิ์             

นางสาววรพรรณ                            ดวงอุดม   

นางสาววรัญญา                              ศิลาอาสน์ 

นางสาวกัณฐนุช                             บุญหล่อ    

นายรังสรรค์                   ไฝขาว     

นางสาวนยา                  สุจฉายา   

นางสาวอโรชา                               ชมผึ้ง       

นายกิตติภัต                    แสนดี      

นายชวลิต                                      ธิติธีรภาพ 

นายอธิการ                     คนไว       

นายอภิวัฒน์                   ทองประดับ               

นางสาวกิ่งกาญจน์                          ทองประไพ               

นางสาวธมนวรรณ                         กัลยาณมิตร              

นางสาวนวพรรณ                           เกตุมณี     

นางสาวบุตรี                  โรจนบุรานนท์           

นางสาวพิมพ์กมล                           กองโภค   

นางสาววิไลลักษณ์                         แสนอุบล  

นางสาวชญานินท์                           ชำนาญศรีเพ็ชร์          

นายนทธัญ                     แสงไชย   

นายปิติพงศ์                    ปะนันโต  

นายณัฏฐพร                   รอดเจริญ  

นางสาวจิรประภา                           สายธนู     

นางสาวภาวิกา                               ธรรมกามี 

นายธนัท                                       จิรโชติชื่นทวีชัย         

เด็กหญิงอันทิพา                              บุษกรเรืองรัตน์          

นายชนพล                     พัวพัฒนกุล               

๙๓.       นางสาวปิยธิดา                                เค้ามูลคดี  

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดรำนักประดิษฐ์อาศิรวาท ระดับประเทศ

-          รางวัลชนะเลิศ การประกวดรำนักประดิษฐ์อาศิรวาท ระดับภาคกลาง

๙๔.       นางสาวอรนาถ                 จันทรโอภากร           

-          รางวัลผู้บรรเลงยอดเยี่ยม เหรียญทอง การประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๙๕.       นางสาวเพียงกมล                             อินทรสุวรรณ            

-          รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเนสท์เล่โกโก้ครั้นช์ครอสเวิร์ดเกม

๙๖.        รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีเทิดไท้มหาราชินี จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต

                นายวงศ์วสันต์                            วสันตสุรีย์

                นายพูนเพิ่ม                                วรรทนพินทุ

                นายภูมิ                                     ดลเฉลิมเกียรติ           

                นายฉัตรชัย                                พึ่งทองคำ 

                นายวรเศรษฐ์                             สายฝน     

                นางสาวกมลวัทน์                       อุ่นเจริญ   

          นายธนชาติ                                แสงทวีวรรณ            

                นายกษิดิศ                  วิเศษธนากร              

                นางสาวกฤตาภรณ์      ถนัดสร้าง 

                นางสาวธนันต์ธร                        สุบรรณ ณ อยุธยา     

                นางสาวนาถวดี                          เกษประยูร

                นางสาวสุนิดา                            บุญช่วย    

                นางสาวพรรษมนตร์    รัตนวีณาวาที            

                นางสาวดวงรัตน์                         วุฒิปัญญารัตนกุล       

                นายพีระศักดิ์                              อินทุประภา              

๙๗.       นางสาวธนิดา                  วิทยาวิศวสกุล           

-          รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวซอสามสาย การประกวดดนตรีไทย จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

๙๘.       นางสาวจินต์จุฑา              สงวนพวก

-          รางวัลที่ ๑ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง


วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เวลา 09:24:00

Reply 4


อ.บก.
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

๙๙.        นางสาวอรพินท์                               วิพัฒนกำจร              

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเรียงความ จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร           

๑๐๐.     นางสาวสุดารัตน์                               สัตยากวี   

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเรียงความ จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๐๑.     นายปิยบุตร                      สุมนศรีวรกุล             

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเรียงความ จัดโดยสมาคมยุวกัลยาณมิตร ชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย

๑๐๒.   นายวิญญู                                         กุลทวีวุฒิ  

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเรียงความ จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๑๐๓.   นางสาวทวีพร                   ไผทสมาน

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดกลอนแปด จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๐๔.   นายสุวเมธา                      สิงหะวีรสมร             

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

๑๐๕.   นายกิตติศักดิ์                     กวีกิจมณี  

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

๑๐๖.    นายกวีวรรษ                     ฮันตระกูล 

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันมหิดล จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐๗.   นายสุทธิโรจน์                  ชวนไชยะกุล             

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหา จัดโดยคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๑๐๘.   นายภูมิ                                            ชัยรัตน์     

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๐๙.    นางสาวดวงทิพย์                               เตียเจริญ   

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๑๐.     นายภวิศ                                          แพร่ภัทร   

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๑๑.     นางสาวจิรารัตน์                               จิรารยะพงศ์              

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๑๒.   นายกรพงศ์                       พงศ์มรกต 

-          รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมี จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑๓.   นายพรนริศร์                     ลีลาอาภรณ์               

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีม การแข่งขันตอบปัญหาเคมี จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑๔.   นางสาวจิรารัตน์                                จิรารยะพงศ์              

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีม การแข่งขันตอบปัญหาเคมี จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑๕.   นางสาวปาจารีย์                                วราทร      

-          รางวัลชนะเลิศรอบที่ ๓ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑๖.    นายอัจนา                                         ศิวะเดชาเทพ             

-          รางวัลชนะเลิศรอบที่ ๓ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑๗.   นางสาวแพรวสิริ                               กิจสิริพันธ์

-          รางวัลที่ ๓ การแข่งขันใบ้คำภาษาเยอรมัน จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันแห่งประเทศไทย

๑๑๘.   นางสาวหทัยชนก                              บุญพิชญาภา             

-          รางวัลที่ ๓ การแข่งขันใบ้คำภาษาเยอรมัน จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันแห่งประเทศไทย

๑๑๙.    นางสาวดวงฤทัย                               ดำรงจักษ์  

-          รางวัลที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส จัดโดยสถาบันเกอเธ่

๑๒๐.   นางสาวสุภาวีร์                 สุวปรีชาภาส             

-          รางวัลที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส จัดโดยสถาบันเกอเธ่

๑๒๑.   นางสาวจาร์รวี                  จีระมะกร 

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพสีอะครีลิค จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๒๒. นางสาวพุฒิภรณ์                               สุนทรวิภาดา             

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพสีอะครีลิค จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๒๓. นางสาวพรรณธิดา                             สกุลรัตนเจริญ           

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพสีอะครีลิค จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๒๔. นางสาวธนาทิพย์                               เกิดในมงคล              

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพสีอะครีลิค จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๒๕. นางสาวรวีฉาย                  เจริญศิริ    

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพสีอะครีลิค จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๒๖.  นางสาวกนกอร                 โคมอร่าม 

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดรำนักประดิษฐ์อาศิรวาท ระดับภาคกลาง

๑๒๗. นางสาวสุภาณี                  ดีอุดมจันทร์              

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดรำนักประดิษฐ์อาศิรวาท ระดับภาคกลาง

๑๒๘. นายภูมิ                                             ดลเฉลิมเกียรติ           

-          รางวัลผู้บรรเลงดีเด่น เหรียญเงิน การประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒๙.  นายวรุฬห์                                         วงศ์สินอุดม              

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกวดร้องเพลงในงาน “japanese festival #4”