Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 78671 - แม้จะเรียนวิศวะก็ควรต้องรู้ชีววิทยาบ้าง ฉะนั้น นักเรียนคงเลี่ยงไม่ได้      Sign in   


Topic 78671


อารัยกานว้าเนี่ย
แม้จะเรียนวิศวะก็ควรต้องรู้ชีววิทยาบ้าง ฉะนั้น นักเรียนคงเลี่ยงไม่ได้

 

"สทศ."แจงแนวทางข้อสอบ"o-net"-"a-net"

ออกเชิงตรรกะวัดเหตุและผล ระบุตรงหลักสูตร"ม.ปลาย"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ศาสตราจารย์กิตติคุณนงลักษณ์ วิรัชชัย ประธานคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติ เปิดเผยถึงการสร้างแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(ordinary national educational test) หรือ o-net และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง(advanced national educational test) หรือ a-net ซึ่งจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา(central university admissions system) หรือแอดมิสชั่นส์ ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ว่า แบบทดสอบที่ดีนั้นจะต้องสนองจุดหมายของการสอบได้ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ต้องการวัดความรู้ว่าการจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งข้อสอบจะออกครอบคลุม และตรงตามหลักสูตร โดยข้อสอบจะเป็นเชิงตรรกะ เป็นเหตุและผล ไม่ว่าจะสอบกี่ครั้งผลที่ได้จะคงเดิม ซึ่งจะอธิบายได้ว่าข้อสอบเชื่อถือได้หรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสอบแล้วจะนำมาวิเคราะห์ จำแนกดูความยากง่าย ทำให้วัดได้จริง และวัดได้ตรง

ศาสตราจารย์กุสุมา รักษมณี ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวว่า การวัดความรู้และกรองความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ข้อสอบอัตนัยจะวัดได้ แต่ข้อสอบปรนัยวัดไม่ได้

รองศาสตราจารย์วิจิตร เล็งหะพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กล่าวว่า ที่ต้องออกข้อสอบอัตนัยเพราะต้องการให้เด็กตอบอย่างมีเหตุ มีผล ไม่ใช่แค่เลือกตัวเลือกนั้นตัวเลือกนี้โดยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเพราะอะไร ซึ่งระยะเริ่มต้นข้อสอบปรนัยจะมีสัดส่วนมากกว่าอัตนัย แต่ระยะต่อไปข้อสอบปรนัยจะลดลง และเพิ่มอัตนัย ส่วนกรณีที่มีนักเรียนบางคนวิจารณ์ข้อสอบ o-net หรือ a-net ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในขณะที่บางสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนชีววิทยา แต่ต้องสอบด้วยนั้น เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องเคยพูดคุยกัน และเห็นว่าวิชาเหล่านี้ทุกคนควรมีพื้นฐาน แม้จะเรียนวิศวะก็ควรต้องรู้ชีววิทยาบ้าง ฉะนั้น นักเรียนคงเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ การออกข้อสอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จะแยกเป็นวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งในอนาคตการส่งคะแนนของกลุ่มสาระนี้ให้มหาวิทยาลัยจะแยก 3 ส่วน เพื่อให้แต่ละคณะพิจารณาเองว่าจะคิดคะแนนรวม หรือแยกแต่ละส่วน หรือจะให้น้ำหนักของแต่ละส่วนมากน้อยแค่ไหน ให้ขึ้นอยู่กับคณะหรือสาขาวิชานั้นๆ ว่าต้องการเน้นด้านใดเป็นพิเศษ


แล้วสถาปัตย์เนี่ยจะต้องเอาชีวะไปทำซากอารัยอ่ะ

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 19:31:00
 
Reply 1


อะไรกันนี่
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

รู้บ้าง ก็จริง แต่ก็ไม่ควรเอามาใช้สอบเพื่อคัดเลือก

เพราะยังไง เกรดชีววิทยาก็รวมอยู่ใน gpa อยู่แล้ว


วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 19:54:00

Reply 2


gap
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

วิศวพันธุกรรม รึนาโนเทคโนโลยีก็คือชีววิทยานะครับ


วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 20:54:00

Reply 3


ปั้น
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ได้ถ้าพูดอีกรอบ จะพูดเลย รู้อะไว้ใช้ชีวิตมัน ok แต่จะเฉลี่ยความเก่งไปทำไม

เวลาทำงานหรือโปรเจ็คใหญ่ เค้าก็เอาคนที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาไม่ใช่เหรอ


วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 21:41:00

Reply 4


gap
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

หมายถึงคุณเรียนวิศวะคุณสามารถประยุกต์ไปสาขาพวกนี้ได้หน่ะครับ.. ไม่งั้นตอนเอนท์ผมจะสอบเคมีทำไมในเมื่อผมจะเรียนวิศวะไฟฟ้า ไม่ใช่วิศวะเคมีรึปิโตร??

แล้วถ้าคุณจะเรียนวิศวะแล้วไม่ชอบชีวะ ไอ้คนที่มันจะสอบเข้าวิศวะเหมือนคุณมันคงรักชีวะกันหมดเลยมั้งครับ เหอๆ ...


วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 22:01:00

Reply 5


canon
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

แล้วนาโนเทคมันเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพหรือชีวภาพล่ะ?? ถ้าใช้ชีวะก็สอบต่างหากดิ พวกคณะที่ต้องใช้วิทย์หลายๆสาขาพวกนี้ก็ให้กำหนดพิเศษเอาไม่ได้เรอะ

กำหนดใหม่ให้คณะของสายวิทย์ทั้งหมด(ไม่รวมถาปัด) แยกเป็น 3 กลุ่มเลย ไม่ได้เรอะ ประมาณเนี้ย

1. วิทยาศาสตร์กายภาพ อันได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี เทคโนเชื้อเพลิง เทคโนพอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ สิ่งทอ การยาง วิศว วิทยาการคอมพ์ ซอฟท์แวร์ ธรณี ภูมิศาสตร์ อัญมณี ผลิกวิทยา โลหวิทยา ดาราศาสตร์ อุตุ อุทก ฯลฯ

2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อันได้แก่ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์ สัตวบาล เกษตรกรรม ประมง การป่าไม้ ชีวเคมี เทคโนอาหาร เทคโนชีวภาพฯลฯ รวมไปถึงกลุ่มวิทย์สุขภาพคือ แพทย์ เภสัช ทันต ทัศนศาสตร์ โภชนาการ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ประสาทวิทยา(neuroscience) วิทย์กีฬา สาธารณสุขฯลฯ ด้วย

3.พวกกึ่งๆ แบ่งแน่นอนยาก เช่น เทคนิคการแพทย์ นาโนเทค วิศวอาหาร กายอุปกรณ์ โบราณชีววิทยา พันธุวิศวกรรม ชีววิทยาอวกาศ และวิชาศิลป์บางตัวที่ปนวิทย์มาด้วย เช่น มานุษยวิทยากายภาพและจิตวิทยา ฯลฯ

(ถ้าแบ่งผิดๆถูกๆ ก็ขออภัยนะ ตอนนี้ไม่ได้เรียนวิทย์อะ)

2 อันบนมันค่อนข้างแน่นอนก็คือ กลุ่ม 1 ใช้ฟิสิกส์ เคมี เลข กลุ่ม 2 ใช้เคมี ชีวะ เลขก็แล้วแต่ว่าจำเป็นมั้ย แต่กลุ่ม 3 เนี่ย เอาเป็นว่าแล้วแต่ทางคณะกำหนดเองได้มะ??? คณะต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการเด็กมีพื้นด้านไหน ก็กำหนดไปเลย ถ้าสามวิชาไม่พอ ก็เพิ่มข้อสอบเฉพาะคณะไปเลยก็ได้..........(สุดท้ายก็เข้าล็อกสอบตรงจนได้)

พี่ๆ รุ่นเอนท์ร้อยเปอร์เซนต์ ช่วยเล่าเรื่องระบบเอนท์ตอนนั้นให้ฟังทีสิฮับ

ที่มันจะมี คณิต กข-คณิต ก, อังกฤษ กขค-อังกฤษ กข, สามัญ 1 ของวิทย์-สามัญ 2 ของศิลป์น่ะ

แต่ละวิชาต่างกันยังไง แล้วใช้เข้าคณะอะไรบ้างฮับ รู้แค่ว่าสามัญ 1 คือไทย+สังคมง่ายๆ สามัญ 2 ก็วิทย์กาย+เลขง่ายๆ เท่านั้นเอง

ถ้าต้องการให้เด็กรู้รอบ เอาแค่สามัญ 1-2 เหมือนสมัยโน้นได้มะ ไม่ใช่เหวี่ยงแหครอบยันก้นทะเลอย่างตอนนี้..........ก็เข้าใจว่าการรู้รอบตัวเป็นสิ่งดี แต่ควรเจาะลึกบางสาขาเพื่ออาชีพด้วยไม่ใช่หรอ??? ตอนทำงานคุณใช้ความรู้ลึกๆ ทุกสาขาหรือไง???(พอดูจากผลงานแล้ว สงสัยใช้ตื้นๆ แค่ไม่กี่สาขาเท่านั้นมั้ง)


วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 22:12:00

Reply 6


tk719
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

 อีกหนึ่งปัญหาของการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาแบบไม่ตรงจุด - เกินความจำเป็น เราเรียนแบบเหวี่ยงแหมากๆ เด็กไทยเรียนมันทุกอย่าง แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้เก่งจริงๆสักอย่าง เพราะเราใส่มากเกินไป ไม่ได้มุ่งให้เด็กเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็น เหมือนกับร่างกายที่ขาดสารอาหารบางตัวเท่านั้น แต่คุณดันกินมันทุกอย่าง จนเกินความจำเป็น จะไม่ให้มีปัญหาสุขภาพได้อย่างไร ซึ่งเป็นทำนองเดียวกับระบบการศึกษาไทย แม้แต่ในมหาวิทยาลัย ที่ต่างประเทศปีหนึ่งๆอาจเรียนเพียงไม่กีวิชา แต่บ้านยังเรียนเป็นบ้าเป็นหลังกันอยู่ นี่ขนาดสมัยก่อนเป็นขนาดนั้น แล้วตอนนี้ยังจะมาทำแบบนี้อีกอีกหน่อยเราคงเป็นพวกไม่รู้จริง รู้อันนั้นนิด นี้หน่อย ทำไม่ได้ดีสักอย่าง


วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 17:32:00

Reply 7


-_-
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

  ชีวแปลว่าชีวิต

        เด้วคนที่จะเรียนเอกภาษาไทย ก็ไม่ยอมสอบภาษาอังกฤษหรอก


วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09:02:00

Reply 8


T
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

เรียนเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ไม่ได้แปลว่า เรียนแล้วต้องนำไปใช้


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 10:21:00

Reply 9


ว๊ า ป [ บ ] อ ย !!
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

มันน่าจะให้เด็กเลือกได้นะครับ

ผมจบ industrial engineering มา
ต่อ m.b.a. entrepreneurship & operation management
กำลังจะฝึกงานกับบริษัทด้าน supply chain & logistics
แถมอุตสาหกรรมที่ผมอยากเข้าไปทำเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์
ในชีวิตที่ผ่านๆมาแล้วในอนาคตที่จะไป ผมไม่เห็นต้องใช้ชีวะเลยครับ

ไอ้ที่เรียนมาในสมัยมัธยมก็แทบไม่ได้ใช้อะไรนอกจากเลข อังกฤษ ฟิสิกสิ์
ที่ใช้มากหน่อยก็การอยู่ในสังคมที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมในร.ร.มากกว่า

สำหรับชีวิตผม ถ้าต้องเรียนชีวะ (ซึ่งไม่ได้ใช้)
ผมขอเอาเวลาไปเรียนกีตาร์หรือร้องเพลงดีกว่า


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 18:30:00