Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 79714 - .:-+*เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.5*+-:.      Sign in   


Topic 79714


Skyman
.:-+*เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.5*+-:.

 

เนื้อเยื่อพืช

1. จงเปรียบเทียบลักษณะเนื้อเยื่อเจริญกับเนื้อเยื่อถาวรมา 2 ข้อ

- เนื้อเยื่อเจริญแบ่งเซลล์ ไม่มีแวคิวโอล เนื้อเยื่อถาวรไม่แบ่งเซลล์ แวคิวโอลใหญ่

2. โพรแคมเบียมพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนิดใด

 - primary xylem  และ primary phloem

3. ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดระหว่าง parenchyma กับ collenchyma คืออะไร

  - parenchyma เก็บสะสมอาหารได้พบมากที่สุดในพืช  พบลิกนิน collenchyma ให้ความแข็งแรง  

    พบตามก้านใบ ไม่พบลิกนิน

4. casparian strip หมายถึงอะไร

   - เป็นแถบที่ควบคุมการผ่านของน้ำในราก เป็นสารซูเบอรินและลิกนิน

5. ต้นจามจุรีที่ลานโพธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาลำเลียงน้ำและแร่ธาตุทางไซเลมผ่านเซลล์ชนิดใดเป็นหลัก      - vessel

6. ต้นกุหลาบลำเลียงน้ำตาลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงทางโฟลเอมผ่านทางเซลล์ชนิดใดเป็นหลัก   -  sieve tube

7. xylem ray และ phloem ray ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ชื่ออะไร  - parenchyma

8. จงอธิบายความหมายของ sap wood

  - เนื้อไม้ที่ยังมีการลำเลียงน้ำ

9. จงอธิบายความหมายของ hard wood

 - เนื้อไม้ที่ไม่มีการลำเลียงน้ำและพบสารเรซิน แทนนินอุดตันทำให้แข็ง

10. passage cell พบในเนื้อเยื่อชั้นใด -  endodermis

11. pericycle พบบริเวณใด มีหน้าที่อะไร ราก , กำเนิดรากแขนง

12. annual ring เกิดจากเนื้อเยื่อประเภทใด   -  xylem

13. เนื้อไม้บริเวณใดที่มีความหนาค่อนข้างคงที่    -  sap wood   

14. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวชนิดใดพบมากที่สุดในพืช  -  parenchyma

15. ผลสาลี่และฝรั่งพบเนื้อเยื่อชนิดใดมากที่สุด  - sclereid

16. ก้านใบของคื่นช่าย จะพบเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวอะไร - collenchyma

17. epidermis ที่มีคลอโพลาสต์ คือเซลล์ใด และมีหน้าที่อย่างไร  - guard cell

18.  อ้อยและชบามีเนื้อเยื่อเจริญชนิดใดเหมือนกัน  - apical meristem

19. จงระบุชื่อเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตที่สามารถพบในบริเวณ cortex มา 1 ชนิด  - parenchyma

20. sieve tube มีลักษณะอย่างไรที่ช่วยให้เกิดการลำเลียงอาหารได้ดี  - มีตะแกรง sieve plate

21. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวที่ผนังเซลล์มีสารซูเบอรินมาพอกสามารถพบในเนื้อเยื่อชั้นใด บอกมาหนึ่งชนิด  - cork , endodermis

22. เซลล์พืชที่มีชีวิตแต่ไม่มีนิวเคลียสคือเซลล์ใดsieve tube

23. จงบอกชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิมาหนึ่งชนิด

      - หมากผู้หมากเมีย ,จันทร์ผา

24. เราสามารถพบไฟเบอร์ในพืชประเภทใด บอกมาหนึ่งชนิด   - ป่าน ปอ ใบสับปะรด

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 01:22:00
12
 
Reply 1


Skyman
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

โครงสร้างรากลำต้นใบ

1. ให้นักเรียนวาดรูปโครงสร้างรากด้านยาว (long section) พร้อมชี้บอกบริเวณต่างๆ ให้ครบ

2. stele ของลำต้นประดู่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อใดบ้าง

  - vascular bundle  , pith

3. stele ของรากข้าวโพดประกอบด้วยเนื้อเยื่อใดบ้าง

  - pericycle, vascular bundle  , pith

4. เปลือกไม้ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออะไรบ้าง – cork , cork cambium , phloem

5. ส่วนที่มีสีแดงของดอกหน้าวัวเป็นโครงสร้างอะไรของพืช - ใบ

6. รากหญ้าแฝกมีคุณสมบัติดีเด่นอย่างไรรากยาวในแนวดิ่ง 1-2 เมตร ช่วยยึดดิน

7. ส่วนที่จับแมลงของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นโครงสร้างส่วนใดของพืช - ใบ

8. apical meristem ของรากอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นใดdivision กับ rootcap

9. ขนรากมีกำเนิดจากเนื้อเยื่อชนิดใด -  epidermis

10. การศึกษาเนื้อเยื่อบริเวณปลายรากถั่ว ต้องหยดกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 10 % เพื่อเหตุผลใด - ย่อยผนังเซลล์

11. จงบอกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภายในของรากใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว 2 ข้อ

      - คู่ stele แคบเดี่ยว กว้าง , คู่ xylemเป็นแฉก 1-4 แฉก

12. มัดท่อลำเลียงของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีเนื้อเยื่อชนิดใดมาหุ้ม

     - bundle sheath เป็น parenchyma / sclerenchyma

13. กาบกล้วยเป็นส่วนใดของพืช - ก้านใบ

14. จงระบุเนื้อเยื่อในแผ่นไม้ที่นำมาทำโต๊ะหนึ่งชื่อ - vessel

15. ลักษณะใดที่บอกให้ทราบว่าเป็นท้องใบหม่อน - พบปากใบ

16. จากการศึกษาโครงสร้างภาคตัดขวางภายในของใบ นักเรียนจะสามารถบอกได้อย่างไรว่า epidermis ด้านใดเป็นด้านบน  - ด้านบนติดพาลิเซด เซลล์

17. เนื้อเยื่อชนิดใดในใบที่มีบทบาทในการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุด -พาลิเซด เซลล์

18. พืช ก มีชั้นพาลิเสดมีโซฟิลล์หนาเป็น 2 เท่าของสปันจีมีโซฟิลล์ และพืช ขมีชั้นสปันจีมีโซฟิลล์หนาเป็น 2 เท่าของพาลิเสดมีโซฟิลล์ พืชใดจะมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีกว่ากัน

 - พืช ก

19. จงบอกข้อสังเกตเกี่ยวกับใบเดี่ยวและใบประกอบมา 2 ข้อ

 

20. เหตุใดแก่นไม้จึงมีความแข็งแรงบอกกว่าบริเวณอื่นๆตายแล้ว/ สะสมสารแทนนิน,เรซิน

21. จงบอกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภายในของลำต้นใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว 2 ข้อ

22. เหตุใดวงปีแต่ละวงจะมีส่วนที่มีสีเข้มและสีจาง

    - สีจางพบในฤดูฝนน เซลล์ขนาดใหญ่ สีเข้ม พบในฤดูแล้ง น้ำน้อย

23. การทำปฏิบัติการเรื่องราก ลำต้นและใบ ส่วนใดที่ต้องย้อมสี และส่วนใดไม่ต้องย้อมสี - ใบ

24. นอกจากคลอโรฟิลล์ที่พบในใบเราสามารถพบพบรงควัตุชนิดอื่นอีก จงยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิด

   -  แอนโ ทไซยานิน แคโรทีนอย


วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 01:23:00

Reply 2


Skyman
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องระบบนิเวศ                                                                     โครงสร้างพืช

1.  1                        21.  1                      41.  1                      61.  2                      1.   1

2.  2                        22.  3                      42.  2                      62.   3                     2.    3                     

3.  2                        23.  4                      43.  2                      63.   2                     4.    1                     

4.  2                        24.  4                      44.  1                      64.   3                     10.  2                     

5.  1                        25.  2                      45.  1                      65.   2                     15.  2                     

6.   4                       26.  2                      46.  4                      66.   1                     17.  4                     

7.    4                      27.  3                      47.  1                      67.   3                     20.  4                     

8.    2                      28.  1                      48.  3                      68.   1    21.  1

9.     1                     29.  1                      49.  3                      69.   2                     24.  1

10.   3                     30.  3                      50.  4                      70.   2                     25.  3

11.   2                     31.  2                      51.  4                      71.   2                     26.  4

12.  3                      32.  3                      52.  2                      72.   4                     27.  1

13.   4                     33.  3                      53.  2                      73.   2                     28.  2

14.   4                     34.  4                      54.  2                      74.   1                     29.  1

15.   3                     35.  1                      55.  4                      75.   4                     30.  4

16.   4                     36.  3                      56.  2                      76.   2                     31.  1

17.   1                     37.  2                      57.  2                      77.   2

18.   1                     38.  1                      58.  4                      78.   4

19.   3                     39.  1                      59.  4     

20.   4                     40.  2                      60.  4
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 01:24:00

Reply 3


Skyman
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

เอาใหม่ครับ เดี๋ยวอ่านไม่รู้เรื่อง

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องระบบนิเวศ                                                                

1.  1                        21.  1                      41.  1                      61.  2                     

2.  2                        22.  3                      42.  2                      62.   3                                                    

3.  2                        23.  4                      43.  2                      63.   2                                                    

4.  2                        24.  4                      44.  1                      64.   3                                                    

5.  1                        25.  2                      45.  1                      65.   2                                                    

6.   4                       26.  2                      46.  4                      66.   1                                                    

7.    4                      27.  3                      47.  1                      67.   3                                                    

8.    2                      28.  1                      48.  3                      68.   1   

9.     1                     29.  1                      49.  3                      69.   2                    

10.   3                     30.  3                      50.  4                      70.   2                    

11.   2                     31.  2                      51.  4                      71.   2                    

12.  3                      32.  3                      52.  2                      72.   4                    

13.   4                     33.  3                      53.  2                      73.   2                    

14.   4                     34.  4                      54.  2                      74.   1                    

15.   3                     35.  1                      55.  4                      75.   4                    

16.   4                     36.  3                      56.  2                      76.   2                    

17.   1                     37.  2                      57.  2                      77.   2

18.   1                     38.  1                      58.  4                      78.   4

19.   3                     39.  1                      59.  4     

20.   4                     40.  2                      60.  4
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 01:26:00

Reply 4


Skyman
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

โครงสร้างพืช

1.   1

2.    3                     

4.    1                     

10.  2                     

15.  2                     

17.  4                     

20.  4                     

21.  1

24.  1

25.  3

26.  4

27.  1

28.  2

29.  1

30.  4

31.  1
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 01:28:00

Reply 5


Skyman
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ไม่ได้เข้าบอร์ดมาซะนาน เด็กบอร์ดสมัยนี้คงจำพี่ไม่ได้แล้ว หุหุ

ยังไงก็ตั้งใจเรียนนะครับ สู้ ๆ สามปีในเตรียมเร็วนะครับ ใช้ให้คุ้ม
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 01:30:00

Reply 6


TAGALONG
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

เชดดด สุดยอดด

thx ค่ะ 


วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 18:40:00

Reply 7


........
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

รู้ได้ไงว่าถูกแน่หรอ ที่มันเป็น chioce อ่า เอามาจากไหนหรอ???  

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 19:39:00

Reply 8


...
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ถึงเรพ7

ก้อแบบฝึกหัดในเล่มแบบฝึกหัดสีชมพูบางๆอ่า

บางห้องอาจจะยังไม่ด้มั้งไม่รู้

ห้องเราเพิ่งได้เมื่อวันสุกร์ที่สอบเอง เหอะๆๆ

ขอรับรองว่าถูกเราเอาไปเชคแล้ว

พี่เค้าไม่มั่วหรอกน่า


วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 10:23:00

Reply 9


.:: m3rLinEz ::.
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

จำได้ครับ  

ยังงงอยู่เลยว่าคนเดียวกันรึเปล่า

// รูปสวยดี :d


วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 19:24:00

Reply 10


Skyman
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ถูกแน่นอนครับพี่เอามาจากแม่พี่เอง (อ.มะลิวัลย์)วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 01:26:00

12