Skip Navigation LinksDekTriam.net > กระทู้ 91102 - กระทู้อันว่าด้วยอารยธรรมไทย(ภาค 2 และ 3)      Sign in   


Topic 91102


นายแสงจันทร์
กระทู้อันว่าด้วยอารยธรรมไทย(ภาค 2 และ 3)

 

ภาค 2 พัฒนาการของรัฐชาติไทย

เพลงปลุกใจ เราสู้ ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่

     บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ
      ใคร / เมื่อไหร่

ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า       บ้านใคร
เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา
หน้าที่เรารักษาสืบไป
  ใคร

ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า       ใคร
จะได้มีพสุธาอาศัย                    ที่ไหน
อนาคตจะต้องมีประเทศไทย          คืออะไร
มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย     ใคร / ทำอย่างไร

 

เพลงปลุกใจมุ่งหาความจริงหรือเพื่อปลุกใจ
ถ้าเพื่อปลุกใจ จะปลุกไปทำไม 
           ปลุกปั่นระดมจิตใจคนไปในทิศทางใดหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ???

อันที่จริง - - - แต่งเพื่อต่อต้านขบวนการนักศึกษายุคเดือนตุลาฯ ให้ฝ่ายขวานำไปใช้

 

ข้อเท็จจริง
- คนสัญชาติไทยต่างคนต่างมีบรรพบุรุษแตกต่างกันมาหลากหลาย
- ในอดีตบรรพบุรุษของแต่ละคนอาจเคยรบราฆ่าฟันกันมาเพื่อปกป้องอาณาจักรที่ตนสังกัด
   (คำว่า ขายชาติ ในยุคเช่นนั้น ไม่มีความหมาย)
- รัฐย่อมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการเสื่อมสลาย
- โลกอนาคตอาจแตกต่างอย่างยิ่งจากโลกปัจจุบัน
- คนในอนาคตอาจคิดแตกต่างจากคนปัจจุบัน และเลือกรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างไป

 

 

รูปแบบรัฐในอดีต

แคว้น(อาณาจักรขนาดเล็ก) ที่มีกษัตริย์ปกครอง

รัฐราชอาณาจักร  รบ ขยาย ผนวกแคว้นต่างๆ เช่น ศรีสัชนาลัย เชียงราย มี เจ้ารัฐ (หัวหน้าเผ่า)
- มีการชิงอำนาจระหว่างเจ้ากับขุนนาง
- อำนาจของอาณาจักรแต่ละสมัยมีการเปลี่ยนแปลง
- เมืองออก,ประเทศราช ไม่ใช่อาณานิคม แต่ยอมรับอำนาจเหนือกว่า

 

 

จุดนี้น่าคิด
- เจ้าตะวันตกไม่เคยอ้างว่าตนเองเป็นเทวดาเพราะเชื่อในศาสนาคริสต์
- เจ้าไทย เน้นว่าตนสืบเชื้อสายมาจากเทวดา (สมมติเทพ)
- ดังนั้น การประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เป็นการยอมรับว่าโลกนี้ไม่ได้มีกษัตริย์เพียงองค์เดียว

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
- กษัตริย์มีอำนาจสูงสุด
- ประชาชนเป็นพสกนิกร ใต้การคุ้มครองของกษัตริย์
- อำนาจอธิปไตยของอธิปัตย์ เป็นของ/คือ กษัตริย์
- มีระบบอภิสิทธิ์ ความไม่เสมอภาค ในสิทธิและศักดิ์ศรี
- เน้นคุณธรรม ความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ โดยไม่มีเงื่อนไข
- เน้นบุญญาบารมีบุคคล ระบบอุปถัมภ์ แต่ดึงจากการผูกพันกับขุนนางมาเป็นกษัตริย์

 

รัฐชาติ [รูปแบบรัฐปัจจุบัน]
- องค์อธิปัตย์ และอำนาจอธิปไตย คือ / มาจาก ประชาชน เน้นความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรี สิทธิของพลเมือง
- เน้นคุณธรรม ความสามารถของบุคคล ความภักดีต่อชาติ (รักชาติ)
- เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบทุนนิยม
- ยึดวิทยาศาสตร์เป็นกรอบนำความคิด
- อาจนำแนวคิดชาตินิยมมารับใช้
- รัฐชาติเป็นรัฐครองพื้นที่ที่กำหนดเขตแดนชัดเจน
- คนในเขตแดนได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะพลเมืองของรัฐ

 

กำเนิดรัฐชาติไทย (ประเทศไทย)
- รัฐชาติไทยเพิ่งเกิดเมื่อปี 2475 หลังคณะราษฎรยึดอำนาจจาก ร.7 และสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้น
- รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม ไม่ใช่รัฐชาติ (อย่าสับสนระหว่างรัฐคนละแบบ)
   มีเขตแดนที่ชัดเจนแน่นอนเพราะ จักรวรรดินิยมอังกฤษ และ ฝรั่งเศส ยึดดินแดนรอบข้างและกำหนดเขตแดนให้เป็น
รัฐกันชน
- รัฐชาติไทยครองเขตแดนที่เคยเป็นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม แต่ไม่ได้มีประวัติศาสตร์สืบเนื่องกัน
- รัฐชาติไทยกำเนิดโดยการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจจากเจ้า ไม่ใช่ประทานมาจากเจ้า
- ประชากร/พลเมือง/ประชาชนของรัฐชาติไทย คือผู้ถือสัญชาติไทย ดังนั้น คำว่าไทย จึงไม่ใช่เชื้อชาติ


ชาติ (
nation) รากศัพท์ดั้งเดิม (natio)  รากเหง้า สายที่สืบลงมา
=  กำเนิด กำพืด  สมัยต่อมา ขยายความถึงที่ที่เกิด อาณาบริเวณที่เกิด

รัชกาลที่
5-6-7 ไม่เคยคิดให้ประชาธิปไตยแก่คนไทย
ประชาธิปไตยได้มาจากการแย่งชิงจากกษัตริย์ คณะราษฎรใส่พานขึ้นไปให้ ร.7 ลงนาม

 

ชาติ ใน รัฐ-ชาติ          คือ         ชาติ = รัฐ = ประชาชน
รัฐสร้างชาติ  ชุมชนในจินตนาการ
- อาศัยการสร้างประวัติศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความทรงจำร่วมทางสังคมใหม่ขึ้นเพื่อให้เห็นว่ามีประวัติความเป็นมาร่วมกันมา หรือมีวัฒนธรรมร่วม หรือมีชาติพันธุ์ร่วม
- เพื่อสลายความแตกต่างระหว่างกลุ่มทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคม ที่มีประวัติแตกแยก


   

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 22:17:00
 
Reply 1


นายแสงจันทร์
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ภาค 3 ประวัติศาสตร์ / ชาตินิยม 

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
คืออะไร          คืออะไร/อยู่ตรงไหน

 

- ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตทางสังคม
- ผลจากการใช้วิธีการวิทยาการสมัยใหม่ตรวจสอบข้อมูลในอดีตและกลั่นกรองเป็นข้อเขียนที่เรียกว่า งานทางประวัติศาสตร์


ความทรงจำทางสังคม ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง แต่งานทางประวัติศาสตร์นั้นมีจุดมุ่งหมายที่การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับอดีตทางสังคม

งานทางประวัติศาสตร์ ปะทะ โฆษณาทางการเมือง
อย่างหลังพยายามเข้าครอบงำเพื่อใช่สร้างความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อ ความทรงจำทางสังคมของคนทั่วไป

โลกสมัยเก่า เน้นศรัทธาบุญญาบารมี ความศักดิ์สิทธิ์
โลกสมัยใหม่ เน้นความเป็นเหตุเป็นผล

การครอบงำความเชื่อ ความทรงจำทางสังคมโดยรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมทางสังคม
การครอบงำงานทางประวัติศาสตร์โดยรัฐ ก็เพื่อให้การโฆษณาทางการเมืองของตนมีความน่าเชื่อถือ ดูเป็นเหตุเป็นผล

ประวัติศาสตร์ แบบชาตินิยมไทย  (นิยายในตำนาน)
- อิงพื้นฐานบางส่วนจากประวัติศาสตร์ที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยามได้ แต่ง/สร้างไว้
(นำโดย กรมพระยาดำรงฯ)
- เพื่อรองรับนโยบายผู้นำรัฐในขณะนั้น  (version หลักเขียนโดย หลวงวิจิตรวาทการ)
- คณะราษฎรพยายามสร้างประวัติศาสตร์ชาติ โดยเน้นความหมายความสามารถของสามัญชน
- จอมพล ป. ฯ สร้างประวัติศาสตร์ชาติโดยเน้น ชาติพันธุ์ ไท
- สฤษดิ์ สร้างประวัติศาสตร์ชาติ โดยอิงอุดมการณ์ ชาติ,ศาสน์,กษัตริย์ ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นำมาใช้รองรับระบอบเผด็จการ ฟาสซิสม์

แนวดำเนินเรื่องของประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทย  สร้างมายาภาพว่า
-  มีความต่อเนื่องของชาติไทย 700 ปี ถึงปัจจุบัน (ไม่ใส่ใจรูปแบบรัฐที่แตกต่างกัน)
-  อ้างความยิ่งใหญ่ของ ชาติพันธุ์ไทย ในอดีต
-  กำหนดความยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษในการสร้างวีรกรรม อันควรเอาเป็นตัวอย่าง+สืบทอด
-  สร้างศัตรูร่วมของชาติ  เรียกร้องความสามัคคีแบบซ่อนเร้น
สมัยสฤษดิ์ อวดอ้างความอยู่รอดของชาติ ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษคุ้มครอง(พระสยามเทวาธิราช)
 เน้นอุดมการณ์ ชาติ,ศาสน์,กษัตริย์ โดยกษัตริย์เป็นแกนของชาติ (โครงของรัฐสมบูรญาณาสิทธิราชย์)

***อุดมการณ์ในที่นี้เป็นสิ่งที่มีสถานะเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อรับใช้ระบอบเผด็จการโดยเน้นโลกทัศน์บางแบบ และกำหนดชีวทัศน์บางแบบ

 

ปัญหา  ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
1. ดินแดนที่ถูกรวมมาอยู่ในรัฐชาติไม่ได้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกัน  อาจเคยเป็นศัตรูกันตั้งแต่บรรพบุรุษ
2. ประดิษฐ์ตัวตนของวีรบุรุษ+วีรกรรมแม้ไม่มีหลักฐานสนับสนุน
3. ประดิษฐ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา แม้ขัดแย้งกับสิ่งที่เคยนำเสนอ มีตรรกะที่ขัดแย้งตัวเอง
4. สร้างมายาภาพเรื่องความเป็นเนื้อเดียวกันของชาติ ไม่ว่าชาติพันธุ์ หรือวัฒนธรรม หรือประวัติความเป็นมา
5. สฤษดิ์ เอามโนทัศน์ พสกนิกร ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาใส่ให้กับมโนทัศน์ พลเมือง ของรัฐชาติ

พลเมือง ไม่ใช่ พสกนิกร
รัฐชาติ  ชาติ(ประชาชน) เป็นแกน ไม่ใช่กษัตริย์ หรือศาสนา

ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม ไม่ใช่ งานวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง
แต่เป็นเครื่องมือทางโฆษณาการเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ของรัฐที่ควบคุมโดยคนบางกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม

ความคิดแบบชาตินิยม
* มุ่งปลุกเร้าอารมณ์คนให้คล้อยตามจนใช้ความรุนแรงต่อคนอื่นได้จนถึงขั้นทำลายล้าง
* เมื่อวิเคราะห์ด้วยเหตุผลอาจพบว่าไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะที่อิงอาศัยนิยาย เรื่อง รากเหง้า

ชาตินิยมเป็นความคิดสมัยใหม่
 - มุ่งสร้างกระแสความรู้สึกรักชาติ
- ใช้การสร้างปกรนัม เรื่องชาติพันธุ์, วัฒนธรรมร่วม อ้างว่า เอกลักษณ์ของชาติ เป็นของที่จำเป็น
- กำหนดอุดมการณ์ของรัฐ


ชาตินิยมไทย มีหลายกระแส
- แนวแบบคณะราษฎร
- แนวแบบจอมพล ป.
- แนวแบบอนุรักษ์นิยมของสฤษดิ์

ชาตินิยม
ความคิดแบบที่มุ่งปลุกเร้าอารมณ์ร่วมแบบรวมหมู่ทางการเมืองและสังคม

 

ชาตินิยมแบบเน้นชาติพันธุ์ / วัฒนธรรม
สร้างกระแสความเชื่อโดยอิงนิยายเรื่องชาติพันธุ์ของเผ่าพันธุ์หรือการมีวัฒนธรรมมาตรฐานหนึ่งเดียว

ชาตินิยมแบบเน้นพลเมือง
สร้างชาติโดยการให้ความสำคัญกับการได้ฐานะเป็นพลเมือง อาจมีการสร้างประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ฝ่าฟันร่วมกันมา

ข้อพิจารณา
1. ในความเป็นจริง สังคมหนึ่งๆ ประกอบไปด้วยกลุ่มทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายมีประวัติแตกต่างกันมา
2. การสร้างบูรณภาพในชาติสมัยใหม่มักเป็นการอิงอคติทางชาติพันธุ์ / วัฒนธรรมหนึ่งใดโดยเฉพาะของคนส่วนใหญ่  ใช้การบังคับ กดดัน กลุ่มทางวัฒนธรรมอื่นให้ทำตามเอกลักษณ์ของตน

- ชาตินิยมมักถูกนำมาใช้เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจ ใช้ปลุกปั่นเพื่อใช้โจมตีบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องการกำจัดโดยผู้นำรัฐ  นักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ใช้เพื่อหาคะแนนนิยมใส่ตัว
- รัฐชาติอาจไม่อิงตามความคิดแบบชาตินิยมได้ โดยเน้นพื้นฐานที่วัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย
- ชาตินิยมไม่ควรเป็นเป้าหมาย แม้ว่ารัฐชาติยังจะคงอยู่ต่อไป

ทำไมใช้ชาตินิยม เป็นยุทธวิธีชั่วครั้งคราว
- เพื่อสร้างแรงร่วมใจสนับสนุนนโยบายรัฐในช่วงเวลาหนึ่งใด มีค่าเป็นเครื่องมือ/วิธีสู่เป้าหมายอื่น
- ชาตินิยมเป็นของอันตราย เมื่อถูกนำมาปั่นกระแส ทำลายล้างหรือสร้างความเกลียดชังต่อผู้มีแนวคิดแตกต่าง

 

ทิ้งท้ายวันนี้
พุทธศาสนาในไทย ที่ได้ศึกษามา พบว่า มีสองแบบ
1. พุทธศาสนา แบบเชื่อเรื่องวิญญาณ
                พุทธ + พราหมณ์ + ไสยศาสตร์
                ความงมงาย???
2. พุทธศาสนา แบบเชื่อในเหตุผล
                การไม่ยอมจำนนต่อชะตากรรม
                กรรมดี  กรรมชั่ว   คนเป็นผู้กระทำ + เลือกกระทำ

- ทำไมพุทธแบบ 2 จึงมีน้อยกว่า แบบ 1
- คนส่วนใหญ่ที่นับถือพุทธตามใบเกิด เป็นพุทธแบบไหน
- ทางการไทยสนับสนุน / ส่งเสริมพุทธแบบไหน?  ทำไม?


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 22:22:00

Reply 2


canon
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

กินโค้กมาล่ะสิแบงค์ ใส่ใหญ่เชียว

ขอเวลารวบรวมข้อมูลแป๊บ เดี๋ยวช่วยถก


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 23:03:00

Reply 3


M!-xiT
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

เห๊ะ ยิ่งอ่านยิ่ง งง

ภาค 3

"ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม ไม่ใช่ งานวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง
แต่เป็นเครื่องมือทางโฆษณาการเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ของรัฐที่ควบคุมโดยคนบางกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม"

สรุปว่าวิธีการแบบชาตินิยมก้เปนเหมือน เครื่องมือ ที่ใช้ได้ในช่วงระยะสั้นๆเพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่งๆใช่มั้ยคะ   งั้นที่พี่บอกว่า คำว่า ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม ไม่ใช่ งานวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง งั้นคำนี้หมายถึงอะไรกันแน่อ่ะคะ   ถ้าไม่ได้หมายถึงอะไรทังนั้น(คือถ้าคำนี้มันไม่มีmeaningจิงๆ)แล้วใครเปนคนคิดขึ้นมาใช้อ่ะ แล้วจาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร  (คือค่อนข้างเข้าใจทั้งย่อหน้าอ่ะแหล่ะค่ะแต่งงอยู่กับคำแรกอ่ะ ว่าถ้ามันเปนอย่างที่พี่ว่า แล้วโดยทั่วไปเค้าหมายถึงอะไร พี่ถึงเอาคำๆนี้มาเขียน)

ชาตินิยมไทย มีหลายกระแส
- แนวแบบคณะราษฎร
- แนวแบบจอมพล ป.
- แนวแบบอนุรักษ์นิยมของสฤษดิ์

อ้าววว งั้นพี่ช่วยอธิบายหน่อยได้มั้ยอ่าคะ ว่า3แบบเนี้ยมันต่างกันยังไงอ่ะ คือเรานึกว่ามันคือเทือกๆเดียวกันซะอีก - - โดยเฉพาะ2แบบแรกอ่ะ

ภาค2

เพลง เราสู้ อ่ะค่ะ ใช่ช่วงของ ถนอมณรงค์ประภาส ป้ะคะ ถ้าใช่ก้ นึกภาพแล้วขำเลยอ่ะ

"รัชกาลที่ 5-6-7 ไม่เคยคิดให้ประชาธิปไตยแก่คนไทย
ประชาธิปไตยได้มาจากการแย่งชิงจากกษัตริย์ คณะราษฎรใส่พานขึ้นไปให้ ร.7 ลงนาม"

ทำไมถึงไม่เคยคิดล่ะคะ ก้จารย์ที่สอนเค้าเคยบอกว่าร.5-6-7คิดจาให้ประชาธิปไตยอยู่แล้ว แต่ก้ยังเร่งด่วนอะไรไม่ได้ เพราะว่าประเทศเราเองก้เหมือนจะยังไม่พร้อมในหลายๆด้าน(ยกเว้นก้แต่พวกคณะราษฎร)?

คอมมิวนิสต์ คือสังคมนิยม แล้วต่างกับ ชาตินิยม ยังไงอ่ะคะ หรือสังคมนิยมคือรูปแบบการปกครอง แล้วชาตินิยมคือวิธีการที่ใช้ปกครอง?

เผด็จการจริงๆแล้วมีกี่แบบคะ ฟาสซิสม์เปนเผด็จการ งั้นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก้เผด็จการสิ งั้น2แบบนี้มันต่างกันยังไงล่ะคะ

เหอๆๆ พี่อย่างงนะว่าทำไมเราถึงถามได้เยอะขนาดนี้

ถ้าเราเข้าใจไรผิดไปก้ขอโทดด้วยนะคะ อยากรู้อ่ะค่ะ สงสัยมานานแล้ว รบกวนด้วยนะคะ

 

 

 


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 13:16:00

Reply 4


monk
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

พี่แบงค์เปนไร


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 14:25:00

Reply 5


canon
77c641bf-e427-4395-a7fa-9b0d7732d71a

ตอบเรพ 3 แป๊บนึง เดี๋ยวว่ากันยาวๆ อีกหน

"รัชกาลที่ 5-6-7 ไม่เคยคิดให้ประชาธิปไตยแก่คนไทย
ประชาธิปไตยได้มาจากการแย่งชิงจากกษัตริย์ คณะราษฎรใส่พานขึ้นไปให้ ร.7 ลงนาม"

ทำไมถึงไม่เคยคิดล่ะคะ ก้จารย์ที่สอนเค้าเคยบอกว่าร.5-6-7คิดจาให้ประชาธิปไตยอยู่แล้ว แต่ก้ยังเร่งด่วนอะไรไม่ได้ เพราะว่าประเทศเราเองก้เหมือนจะยังไม่พร้อมในหลายๆด้าน(ยกเว้นก้แต่พวกคณะราษฎร)?

 

ไม่หรอก เพราะช่วงนั้นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้อำนาจ ทรัพย์สิน และอื่นๆ แก่กษัตริย์โดยตรงเต็มๆ ไม่ใช่ให้แก่เสนาบดีแบบเมื่อก่อน (เรื่องอะไรจะยอมเสียผลประโยชน์ล่ะ จริงมะ) ถึงจะอ้างเรื่องการศึกษาของประชาชน แต่มันก็เป็นแค่ข้ออ้างที่ทำให้ชะลอการให้ประชาธิปไตยออกไปได้แค่นั้นเอง

คณะราษฎร์ช่วงนั้น เค้าไม่ได้เรียกร้องเฉยๆ นี่ ต้องจับเจ้านายไว้เป็นตัวประกัน ปิดล้อมบ้านเมือง รัชกาลที่ 7 ถึงจะยอม ไม่ใช่หรือไง??? ถ้าทำไม่สำเร็จก็ถือว่ากบฎเลยล่ะ

 

กระทู้นี้ถ้าจะคุยให้สนุก ต้องลืมประวัติศาสตร์ในตำราไปชั่วคราวเลยน้อง รับรองว่ามันส์แน่


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 17:58:00